بودجه جاری

« شرح وظايف گروه بودجه جاري »
1-مطالعه و بررسي روش هاي نوين بودجه ريزي و ارائه آنها در قالب طرح ها، برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت و تهيه و تكميل بانكهاي اطلاعاتي بودجه و گزارشات لازم
2- تدوين بودجه تفصيلي دانشگاه براي يك سال مالي باتوجه به اهداف دانشگاه و نيازهاي اساسي واحدهاي مختلف
3- تهيه و تنظيم و مبادله لايحه بودجه پيشنهادي و اصلاحيه بودجه تفصيلي با (وزارت متبوع و معاونت
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ...)
4- اقدامات لازم در زمان مقتضي درخصوص اخذ درآمد اختصاصي دانشگاه مازاد بر درآمد اختصاصي مصوب
5- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي مربوط به درآمد، هزينه، امور پرسنلي و غير پرسنلي
6- بررسي و پيش بيني درآمد و هزينه فعاليت، طرح ها و برنامه هاي دانشگاه
7- پيش بيني و برآورد درآمد اختصاصي دانشگاه
8- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه در راستاي سياست ها و اهداف كلان دانشگاه
9- توزيع و تقسيم درآمد اختصاصي دانشگاه به تفكيك استانها، مراكز و واحدها، سازمان مركزي، مركز چاپ و توزيع و مركز تحصيلات تكميلي
10- ارائه بودجه تنظيم شده به كميسيون دايمي هيات امنا دانشگاه و دفاع از آن
11- ابلاغ بودجه مصوب به معاونت اداري، مالي و عمراني دانشگاه جهت تخصيص اعتبار
12- ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
13- ارتباط مستمر با اداره اعتبارات و تنظيم حسابهاي اداره كل امور مالي دانشگاه
14- ارائه راهنمايي هاي لازم به استانها، مراكز و واحدهاي دانشگاه جهت استفاده بهينه از اعتبارات
15- نظارت بر اجراي بودجه از طريق مقايسه عملكرد با بودجه براساس سرفصل هاي بودجه ابلاغ شده در پايان هر سه ماه و تجزيه و تحليل اعتبارات
16- پشتيباني از بودجه ريزي انجام شده در طول سال و انجام جابه جايي اعتبارات در حدود مقررات و ضوابط مربوطه
17- بررسي و تهيه گزارش از چالش ها و مشكلات اعتباري دانشگاه و پي گيري جهت تامين كسري اعتبارات
18- صدور اصلاحيه هاي اعتباري پس از بررسي عملكرد هزينه استانها، مراكز و واحدها در صورت لزوم
19- تهيه و تكميل بانك هاي اطلاعاتي بودجه و ارائه گزارشات لازم در زمان مقتضي
20- مراقبت و نظارت مستمر بر اجراي اعتبارات مصوب و كنترل حدود اعتبارات تخصيص يافته از طريق تهيه گزارشهاي نظارتي
 

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما