بودجه عمرانی

«شرح وظايف گروه بودجه عمراني»

1-      تهيه و تنظيم موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي طرح 30146554(تكميل وتجهيزفضاهاي نيمه تمام آموزشي وكمك آموزشي)
2-      تهيه و تنظيم موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي طرح 30146229(تعميرات اساسي وخريدتجهيزات وماشين آلات)
3-     تهيه و تنظيم لايحه بودجه عمراني
4-     بررسي ابلاغ اعتبارات عمراني بر اساس سقف موجود در توافقنامه
5-     صدور اصلاحيه توافقنامه ها در طي سال
6-      دريافت عملكرد پروژه هاي عمراني به صورت متناوب هر 2 ماه از كليه استانها
7-     بررسي عملكردهاي دريافتي بر اساس توافقنامه و ابلاغ اعتبارات
8-     پاسخگويي به استانها و مراكز تابعه در خصوص اطلاعات عمراني
9-     پاسخگويي به نامه هاي ارسالي از سوي استانها
10-پاسخگويي به نامه هاي ارسالي از سوي نمايندگان مجلس
11-پاسخگويي به نامه هاي ارجاع شده از سوي معاونت هاي مختلف دانشگاه
12-تهيه توافقنامه هاي عمراني
13-تهيه فرم هاي مربوط به آمار و اطلاعات
14-جمع بندي و ارائه گزارش به صورت دوماهه به تفكيك اعتبارات توافقنامه هاي داخلي
15-بررسي تخصيص هاي ارسالي از سوي مديريت مالي و عملكردهاي دريافتي از استانها
16- جمع بندي يكساله اطلاعات مذكور

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما