مأموريت مديريت همكاريهاي علمي و صنعتي و كارآفريني: گسترش و تعميق ارتباط دانشگاه با جامعه به منظور ارتقاء توانمنديهاي اساتيد، دانش‌آموختگان و دانشجويان دانشگاه پيام‌نور و پاسخگويي به نيازهاي علمي تخصصي جامعه

 

نام گروه: گروه كارآفريني  و رشد

هدف گروه: ترويج، بسترسازي، هدايت و حمايت از فعاليتهاي كارآفريني  به منظور بهبود وضع اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه پيام‌نور

راهبرد

برنامه‌هاي اجرائي در سطح سازمان مركزي

برنامه‌هاي اجرائي در سطح استانها/ مراكز / واحدها

راهبرد ترويج:

ترغيب، اطلاع‌رساني، فرهنگ‌سازي وارتقاء شناخت دانش‌آموختگان و دانشجويان دانشگاه پيام‌نوراز مقوله كارآفريني

الف) برگزاري جشنواره‌ها

1-          طراحي فرمها و شاخصهاي ارزيابي

2-          تعيين اعضاي كميته‌ها

3-          اطلاع‌رساني به مراكز استاني

4-          انجام داوري نهايي و انتخاب افراد برگزيده

5-          برگزاري جشن

 

ب) زمينه سازي  جهت سخنراني كارآفرينان موفق براي دانش آموختگان و دانشجويان پيام نور

1- شناسايي كارآفرينان موفق

2- مذاكره با كارآفرينان موفق

3- معرفي فرد به استان مربوط

 

 

 

ج) انجام فعاليتهاي اطلاع‌رساني و تبليغ

 1- راه‌اندازي سايت و غني‌سازي آن

 

 

د) تشويق كارآفريني

1- تهيه آيين‌نامه تشويق دانش‌آموختگان كارآفرين

2- تقدير و تشويق از دانشجويان شركت‌كننده دانشگاه در جشنواره هاي ملي وستاد جشنواره جشنواره‌ها در سازمان مركزي

ه) بازديد از شركتهاو مراكز كارآفرين

 در سازمان مركزي موضوعيت ندارد

 

 

الف) برگزاري جشنواره‌ها

1-       انجام تبليغات

2-       ارائه فرمها به كارآفرينان

3-       جمع‌آوري فرمها

4-       انجام داوري و انتخاب افراد برگزيده در هر استان

5-       ارسال به سازمان مركزي

 


ب) سخنراني ماهانه كارآفرينان موفق

 

1- اطلاع‌رساني به دانشجويان و دانش‌آموختگان

2- تدارك امكانات و برگزاري مراسم سخنراني

3- شناسايي كارآفرينان منتخب استاني و دعوت از آنها جهت انجام سخنراني

4- عقد قرارداد

 

ج) انجام فعاليتهاي اطلاع‌رساني و تبليغ

1- ارائه فعاليتهاي استاني به سازمان مركزي جهت درج در سايت

2- تهية خبرنامه، بورد و بروشور

 


د) تشويق كارآفريني

1- اجراي مفاد آيين‌نامه تشويق دانشجويان برتر و موفق در سطح استانها، مراكز و واحدها

 

 

ه) بازديد از شركتهاو مراكز كارآفرين

1-ثبت نام از دانشجويان

2-تهيه ليست شركتها و مراكز كار آفريني در سطح استانها

3-مذاكره و هماهنگي با شركتهاومراكز كارافريني

راهبرد آموزش :

تحريك انگيزه‌ها، پرورش ويژگيها و آموزش مهارتهاي كارآفريني

 

 

الف)تدوين قرارداد هاي اجرايي آموزشي باسازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي،  موسسه كارو تامين اجتماعي و ساير سازمانهاي مرتبط و هماهنگي جهت پرداخت

 

 ب) تهيه CDهاي آموزشي

 

 

ج) برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي با همكاري  بخش آموزش وزارت تعاون

1- تنظيم تفاهم‌نامه و قراردادهاي اجرايي

2- نظارت بر اجراي قراردادها

الف) برگزاري دوره‌هاي آموزشي و كارگاه‌ها مبتني بر قراردادهاي منعقد شده در سازمان مركزي

1-       پيگيري اجراي قرارداد

2-       انجام ارزيابي و ارائه بازخور به سازمان

 

ب) تهيه CDهاي آموزشي

در سطح استانها و مراكز موضوعيت ندارد

 


ج) برگزاري دوره ها و كارگاه هابي آموزشي با همكاري  بخش آموزش وزارت تعاون

1-       پيگيري اجراي قرارداد

2-       انجام ارزيابي و ارائه بازخور به سازمان

 

راهبرد هدايت و بسترسازي اشتغال

هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مسئول و فراهم‌سازي بستر امكانات و اطلاعات براي كارآفريني و اشتغال دانش‌آموختگان

الف) هماهنگي در انجام كارآموزي براي دانش‌آموختگان و دانشجويان دانشگاه پيام‌نور

1-     هماهنگي با وزارتخانه‌هاي مرتبط جهت دريافت ليست مراكز مربوط به كارآموزي

2-       اعلام و معرفي مراكز كارآموزي به استانها

 

 

 

ب) ايجاد شركتهاي تعاوني

1- تدوين قرارداد با وزارت تعاون

 

 

ج) ايجاد مراكز مشاوره اشتغال

1- تهية آيين‌نامه‌ها و فرمهاي مرتبط با ايجاد مراكز

2- تدوين قرارداد با وزارتخانه‌هاي مرتبط (وزارت كار و امور‌اجتماعي) به منظور قانوني شدن مراكز

 

د) ايجاد مراكز رشد

1- تهية آيين‌نامه‌ها و فرمهاي مرتبط با ايجاد مراكز رشد

2- تدوين قرارداد با وزارتخانه‌هاي مرتبط (وزارت علوم و فناوري) به منظور قانوني شدن مراكز

ه) ايجاد شرايط و امكان استفاده از تسهيلات پاركهاي فناوري در  استانها

1- هماهنگي با مديريت پاركهاي علم و فناوري وزارت علوم

الف) انجام كارآموزي براي دانش‌آموختگان و دانشجويان دانشگاه پيام‌نور

1-       تهيه بانك اطلاعات از واحدهاي صنعتي و خدماتي هر استان

2-     معرفي دانشجويان و حمايت از ايشان جهت انجام كارآموزي در واحدهاي مربوطه

3-       بررسي و ارزيابي گزارشات كارآموزي و ارائه گواهي

 


ب) ايجاد شركتهاي تعاوني

1- شناسايي تعاونيهاي استان و ايجاد زمينه جهت همكاري با دانشجويان

 


ج) ايجاد مراكز مشاوره اشتغال

1- ايجاد و ادارة مراكز مشاوره در استان

 

 

 


د) ايجاد مراكز رشد

1- ايجاد و ادارة مراكز رشد در استانهاي خاص با توجه به ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي

 

ه) استفاده از امكانات پاركهاي فناوري در  استانها

1- معرفي دانشجويان و زمينه‌سازي جهت استفاده دانش‌آموختگان و دانشجويان كارآفرين از امكانات و تسهيلات پاركهاي فناوري موجود در استانها

 

راهبرد هدايت و بسترسازي اشتغال

هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مسئول و فراهم‌سازي بستر امكانات و اطلاعات براي كارآفريني و اشتغال دانش‌آموختگان

و) انجام طرحهاي پژوهشي در زمينه توسعه كارافريني در دانشگاه و تكميل زنجيره آن

1- تهية طرحها و پيشنهاديه‌هاي  جديدمرتبط با كارآفريني و پيشنهاد آن به مراجع دانشگاه جهت تصويب

2- تدوين و تصويب آئين‌نامة حمايت از  طرحهاي پژوهشي توسعه كارآفريني (به ويژه در زمينة طرحهاي برون‌سپاري)

 

 

ز) فراهم‌سازي بستر امكانات و اطلاعات براي كارآفريني و اشتغال دانش‌آموختگان

1- طراحي و تعيين مشاغل جديد متناسب با ويژگي فارغ‌التحصيلان پيام نور به تفكيك رشته‌ها و ا ارائه به  كميته رشته ها جهت بهبود و كاربردي كردن رشته ها

2- ايجاد بانك‌اطلاعاتي قوي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي شاغل (به تفكيك رشته و منطقه))با استفاده از اطلاعات حاصل از مراكز استاني و به روزسازي اطلاعات آن

3-طراحي طرح هاي تيپ شغلي براي دانش آموختگان پيام نور

 

و) انجام طرحهاي پزوهشي در زمينه توسعه كارافريني در دانشگاه و تكميل زنجيره آن

1- اجرايي كردن طرحهاي پيشنهادي در سطح استان مربوط

 

2- ايجاد بسترلازم جهت حمايت از طرحهاي پژوهشي كارآفريني دانشجويان و دانش‌آموختگان با توجه به اجرايي كردن مفاد آيين‌نامة حمايت ازطرحهاي پژوهشي كارآفريني

 

 


ز )فراهم‌سازي بستر امكانات و اطلاعات براي كارآفريني و اشتغال دانش‌آموختگان

1- معرفي مشاغل جديد به دانش‌آموختگان و دانشجويان

 

 

2- گردآوري آمار اشتغال فارغ‌التحصيلان شاغل در سطح استانها، مراكز و واحدها

 

 

3-ارائه طرح هاي تيپ شغلي به دانش آموختگان پيام نور در سطح

 استانها ، مراكزو واحدها

 

 

راهبرد هدايت و بسترسازي اشتغال

هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مسئول و فراهم‌سازي بستر امكانات و اطلاعات براي كارآفريني و اشتغال دانش‌آموختگان

ح)  هماهنگي و همكاري با ساير دستگاه‌هاي مسئول مرتبط با اشتغال زايي به منظور ايجاد زمينه اشتغال دانش‌آموختگان

1- زمينه‌سازي جهت همكاري دستگاههاي مسئول واخذ امتياز از ايشان جهت جذب دانش‌آموختگان دانشگاه پيام‌نور

2-  تدوين تفاهم‌نامه با جهاد دانشگاهي به منظور فراهم‌سازي زمينة ثبت‌نام فارغ‌التحصيلان در بانك كاريابي جهاد دانشگاهي

 

ح ) هماهنگي و همكاري با ساير دستگاه‌هاي مسئول مرتبط با اشتغال زايي به منظور ايجاد زمينه اشتغال دانش‌آموختگان

 

1- همكاري با دستگاههاي مسئول مورد تأييد سازمان مركزي در هر استان جهت اجرايي كردن مفاد تفاهم‌نامه‌هاي منعقده

2- فراهم‌سازي امكان ثبت‌نام فارغ‌التحصيلان مراكز استاني در بانك كاريابي جهاد دانشگاهي

 

 

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما