اخبار و اطلاعیه های آموزش
لینک منابع درسی وارائه دروس
دریافت فایل تقویم دانشگاهی
اداره مشمولین
لیست دروس عمومی
در خصوص آیین نامه آموزشی جدید لازم است توضیحات ذیل به استحضار رسانده شود:
1-       ماده 23 وماده 1 بند1-2 پیوست شماره 2 ( دستور العمل انصراف ) ، درخواست انصراف دانشجو پس از یک ماه به صورت دائمی در سیستم ثبت می گردد و دانشجو مجاز است تقاضای انصراف خود را فقط برای یکبار تا شروع نیمسال بعدی پس بگیرد و مطابق مقررات ادامه تحصیل دهد .
2-      ماده ی1  پیوست شماره 3 (دستور العمل میهمان )، مهمان دائم با شرایط اعلام شده در آیین نامه با موافقت مرکز مبدا و شورای آموزشی مرکز مقصد انجام می شود .
3-      ماده  1 پیوست شماره 3 ( دستورالعمل میهمان )، ، مهمان عادی یا موقت با موافقت مرکز مبدا و مقصد و بدون درنظر گرفتن شرایط خاص قابل اقدام است .
4-      ماده 4 پیوست شماره 3 ( دستورالعمل میهمان )، مراد از دانشگاه های همگروه با دانشگاه پیام نور شامل کلیه دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم می باشد .
5-               ماده 14 آیین نامه آموزشی ، سه جلسه غیبت به ازای هر واحد درسی موجب حذف درس عملی می شود .
6-      ماده 17 آیین نامه آموزشی ، برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 91 و پس از آن ، به شرطی که درس مردودی با نمره 14 گذرانده شود ، نمره یا نمرات قبلی با کد 3 در کارنامه مشخص می گردد و در معدل نیمسال و کل محاسبه نخواهد شد .
7-             تبصره 2 ماده 7  و ماده18 آیین نامه آموزشی. در صورتیکه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، در نیمسال بعد حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد ودر آخرین نیمسال تحصیلی نیز باید رعایت گردد .
8-      ماده 24 آیین نامه آموزشی ،دانشجویان فراگیر و پذیرش بدون آزمون از طریق سوابق تحصیلی مجاز به تغییر رشته نبوده ،  در صورت تقاضای تغییر رشته     می توانند از طریق پذیرش مجدد در دانشگاه در رشته مورد نظر تحصیل نمایند.
9-      مطابق تبصره 1 ماده 31 ، نمرات زیر 12  برای تمام دانشجویان شامل تبصره مذکور در سیستم جامع گلستان کد 3 اعمال می گردد .

1-     "تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد" و نیز "تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)" در تاریخ 20/02/93 الی 29/02/93 مطابق با تقویم آموزشی صورت می پذیرد.
2-     دانشجویانی که در دروس ریزشی و تجدید امتحان ثبت نام نموده‌اند مبنی بر اینکه، برگزاری آزمون در دروس فوق در مرکز مرکز مبدا ( محل تحصیل دانشجو) می‌باشد.

پیرو بخشنامه شماره 31387/3/د مورخ 24/6/93 در خصوص نحوه اجرای بند 2 بخشنامه مذکور به اطلاع می رساند:
1-      دانشجویان مقطع کارشناسی آزمون سراسری/ پذیرش بدون آزمون/ فراگیر می توانند با موافقت مرکز مبدأ و مقصد بصورت مهمان و مهمان دائم تحصیل نمایند.
2-      تغییررشته کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی اعم از: آزمون سراسری/ فراگیر/ بدون آزمون که فاقد شرایط ماده 24 آیین نامه آموزشی دانشگاه می باشند در صورت کسب شرایط ذیل بلامانع است.
الف- دانشجویان گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در صورت گذراندن حداقل 12 واحد درسی با معدل 14 و بالاتر می توانند در داخل دو گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در مرکز/واحد محل تحصیل تغییر رشته دهند.
ب- دانشجویان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی با گذراندن حداقل 12 واحد درسی با معدل 14 و بالاتر می توانند به کلیه رشته های فعال در مرکز/واحد محل تحصیل تغییررشته نمایند.
ج- در صورتی که رشته مورد نظر دانشجو در مرکز ارائه نمی گردد پس از کسب شرایط تغییررشته می توانند تقاضای مهمان دائم به مرکز مجری رشته نمایند.
تذکر مهم1: رشته مهندسی معماری با شرایط بند ب مورد بررسی قرار می گیرد.
تذکر مهم2: دانشجویانی که بصورت مهمان دائم تحصیل می کنند، می توانند در همان مرکز از شرایط تغییر رشته استفاده نمایند.


تاریخ
موضوع
ردیف
14/09/93
08/09/93
تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد
1
14/09/93
08/09/93
تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی(مهمان اضطراری)
3
05/10/93
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی
4
30/10/93
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد
5


 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما