كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
پژوهشنامه
 
 
اعلام فراخوان پژوهشنامه از طريق ارسال نامه به استانها و دانشكده­ها انجام گرفته و مدارك جمع آوري شده پس از بررسي، براي تايپ و صفحه آرايي و نمونه خواني ارسال مي­شود. سپس متن كامل و آماده شده، براي چاپ و انتشارات ارسال و در نهايت پژوهشنامه چاپ شده براي استانها ارسال و بر روي سايت دانشگاه جهت استفاده اعضاي علمي درج مي­شود.
 
 

 
 
 
بيشتر