جزوه ها

بخش عملی الهیات

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

اخلاق گرایش فلسفه اخلاق

مبانی اخلاق جهانی

مبانی اخلاق جهانی

محمدجواد اسماعیلی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی 1

جایگزین زندان یا مجازاتهای بینابین

محمد آشوری

حقوق دادرسی اداری متون حقوقی به زبان خارجی

Law texts On Administrative Procedure Law

حسن خسروی

الهیات – ادیان و عرفان

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 1

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 1

علیرضا جلالی

الهیات – ادیان و عرفان

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 2

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 2

علیرضا جلالی

الهیات – ادیان و عرفان

زبان خارجی (متون اسلامی)

زبان خارجی (متون اسلامی)

علیرضا جلالی

تاریخ تشیع

علم و آموزش در جهان تشیع

علم و آموزش در جهان تشیع

مهدی عبادی

تاریخ - تاریخ اسلام

زبان خارجی 1 باتکیه بر ترجمه متون تاریخی

زبان خارجی 1 با تکیه بر نثر و متون خارجی

علیرضا جلالی

تاریخ تشیع

تاریخ سیاسی شیعه 1

تاریخ سیاسی شیعه 1

مهدی عبادی

تاریخ تشیع

تاریخ سیاسی شیعه 2

تاریخ سیاسی شیعه 2

محمود صادقی علوی

تاریخ - تاریخ اسلام

زبان خارجی 2 باتکیه بر ترجمه متون تاریخی

زبان خارجی 2

علیرضا جلالی

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

نقد وبررسی تاریخ ایران از صفویه تا قاجاریه

تاریخ ایران در  دوره افشار، زند و قاجار

مهری ادریسی

تاریخ تشیع

تاریخ اجتماعی شیعه 2

تاریخ اجتماعی شیعه 2

مجتبی سلطانی احمدی -مهدی عبادی

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

کلیات تاریخ تمدن شبه قاره هند

تاریخ شبه قاره هند

کریم نجفی برزگر

تاریخ تشیع

تشیع در آثار مستشرقان

تشیع در آثار مستشرقان

مهدی عبادی

تاریخ تشیع

نقد متون تاریخی

نقد متون تاریخی

گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تشیع

تاریخ اجتماعی شیعه 1

تاریخ اجتماعی شیعه

سیده سوسن فخرائی

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

زبان خارجی 1 باتکیه بر نثر متون تاریخی

The Cambridge Of Iran V.7

Avely

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

زبان خارجی 2 باتکیه بر نثر متون تاریخی

The Cambridge Of Iran V.7

Avely

تاریخ تشیع

روش شناسی تاریخی

روش شناسی تاریخی

گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ اسلام

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

علیرضا جلالی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور عباسیان تا سقوط بغداد

تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور عباسیان تا سقوط بغداد

احمدرضا متولی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

زبان انگلیسی تخصصی 2

زبان انگلیسی تخصصی 2

مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام از سقوط بغداد تا پایان صفویه

تاریخ تحلیلی اسلام از سقوط بغداد تا پایان صفویه

مجتبی سلطانی احمدی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ تمدن و ملل اسلامی

جغرافیای تاریخی جهان اسلام

جغرافیا نگاری در جهان اسلام

زینب فضلی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

زبان انگلیسی تخصصی 1

زبان انگلیسی تخصصی 1

مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ علوم در تمدن اسلامی 1

تاریخ علوم در تمدن اسلامی 1

مجتبی سلطانی احمدی و مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عثمانیان

عثمانیان

مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام در مغرب و اندلس

تاریخ تحلیلی اسلام در مغرب و اندلس

محمود صادقی علوی

الهیات – علوم قرآن و حدیث

علوم قرآنی 2

البرهان فی علوم القرآن

محمد بن بهادر زرکشی

الهیات – علوم قرآن و حدیث

علوم قرآنی 3

علوم قرآنی 3

ناصر نیستانی

الهیات – علوم قرآن و حدیث

زبان خارجی

زبان خارجی

محمدهادی امین ناجی - محمد حسن صانعی پور

الهیات - فلسفه و کلام اسلامی زبان تخصصی Mulla Sadras Transcent Philosophy

محمد کمال

نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

محمدهادی امین ناجی

نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی

نحو کاربردی

اعراب نهج البلاغه

سید احمد امام زاده _ محمدرضا میرزانیا

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

نحو کاربردی

اعراب نهج البلاغه

سید احمد امام زاده _ محمدرضا میرزانیا

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

نحو کاربردی

اعراب نهج البلاغه

سید احمد امام زاده _ محمدرضا میرزانیا

نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

محمدمهدی جعفری

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

محمدمهدی جعفری

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

محمدمهدی جعفری

فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

متن شناسی کلامی

متن شناسی کلامی

مرضیه اخلاقی

فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین 1

مسایل کلامی جدید

محمدحسین مهدوی نژاد - عیلرضا اژدر

 

 

بخش علمی فنی و مهندسی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

عمران – راه و ترابری

سمینار و روش تحقیق

سمینار و روش تحقیق

محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی

عمران – راه و ترابری

تکنولوژی و مواد رو سازی

تکنولوژی و مواد رو سازی

محمودرضا کی­منش – سعید شاکر

 

بخش علمی هنر و معماری

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

پژوهش هنر 

پژوهش در هنر در یونان و روم (آموزش محور)

پژوهش در هنر در یونان و روم

کتایون پلاسعیدی

مهندسی معماری

روش تحقیق معماری

روش تحقیق معماری

حمیدرضا عامری _ ساناز لیتکوهی _ حیدر جهان بخش

مهندسی معماری

نظریه های مکانیابی

نظریه های مکانیابی

ساناز لیتکوهی _ حیدر جهان بخش _ مریم چرخچیان

مهندسی معماری

نظریه و روشهای طراحی

نظریه و روشهای طراحی

حیدر جهان بخش

مهندسی معماری

برنامه ریزی کالبدی معماری

برنامه ریزی کالبدی معماری

حمیدرضا عامری - احمد میرزا کوچک خوشنویس - عبدالکریم قائدی

طراحی شهری

مباحث اجرایی و طراحی شهری

مباحث اجرایی  طراحی شهری

حیدر جهان بخش- صابر زند- مرتضی لطفی پور

 

بخش علمی علوم اجتماعی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

3 رشته آب و هواشناسی و رشته جغرافیای طبیعی
اقلیم شناسی

کاربرد آمار در اقلیم شناسی

کاربرد آمار در اقلیم شناسی

مجید جاوری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهرهای جدید

برنامه ریزی شهرهای جدید

اسماعیل نصیری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی(چهار گرایش)

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

پرویز نصیری - مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

طرح جامع مسکن سند راهبردی - اجرایی

طرح جامع مسکن سند راهبردی - اجرایی

--

جغرافیا - آب و هواشناسی

کاربرد آمار در اقلیم شناسی1393

کاربرد آمار در اقلیم شناسی1393

مجید جاوری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی

برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی

طالشی و عزیزپور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

طالشی - نصیری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهریGIS

شاه بختی رستمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کلیه گرایشها)

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری

برنامه ریزی و توانمندسازی اجتماعات محلی شهر

برنامه ریزی و توانمندسازی اجتماعات محلی شهر

گروه آموزشی  جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران

تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران

صلاحی اصفهانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دیدگاهها و روشهای برنامه ریزی مسکن شهری

دیدگاهها و روشهای برنامه ریزی مسکن شهری

سیدمهدی موسی کاظمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن

مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن

وزارت راه و شهرسازی

ژئومورفولوژی - مخاطرات محیطی

گلوبال ژئومورفولوژی

گلوبال ژئومورفولوژی

مایکل سامرفیلد

آب و هوا شناسی

شیمی جو و تغییرات آن

شیمی جو و تغییرات آن

عباسعلی آروین

آب و هوا شناسی - اقلیم شناسی گرایش آب و هوا شناسی

روشهای پیشرفته آماری در آب و هوا شناسی

کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی

مجید جاوری

جمعیت شناسی

روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری

جان ویکس

جمعیت شناسی

جمعیت و برنامه ریزی توسعه

جمعیت و برنامه ریزی توسعه

لطیف پرتویی

جمعیت شناسی

روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر

روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر

لطیف پرتویی - جعفر کرد زنگنه

جمعیت شناسی

برآورد شاخص های جمعیتی

برآورد شاخص های جمعیتی

لطیف پرتویی

جمعیت شناسی

جمعیت شناسی سالخوردگی

جمعیت شناسی سالخوردگی

جعفر کرد زنگنه

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

نظریه های مشارکت و سازمانهای مشارکتی

 برنامه ریزی مشارکتی

 مصطفی طالشی

روزنامه نگاری

حقوق بین المللی و ارتباطات

حقوق بین المللی و ارتباطات

فرحناز مصطفوی کهنگی

روزنامه نگاری
ورشته
مدیریت رسانه

ارتباطات و توسعه

مبانی ارتباطات توسعه

فرحناز مصطفوی کهنگی

روزنامه نگاری

حقوق حرفه ای روزنامه نگاری 1

حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری

فرحناز مصطفوی کهنگی

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز دوره مغول تا دوره غلبه روسیه تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز دوره مغول تا دوره غلبه روسیه دهنوی

 

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

تکنولوژی آموزشی

کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی

مبانی نظری آموزش باز و از دور

فهیمه السادات حقیقی - مهران فرج الهی

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

روابط مثبت

چیستی حسن خلق و چگونگی تاثر آن بر روابط اجتماعی

عباس پسندیده

مدیریت رسانه ها ورزشی

جامعه شناسی و تبلیغات ورزشی

جامعه شناسی و تبلیغات ورزشی

حمید قاسمی و همکاران

روانشناسی تربیتی

نظریه و روشهای آموزش

دیدگاهها و روشهای نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری

محمد احسان تقی زاده

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

سازگاری کودک با آموزشگاه

building community in schools

Sergio Vanni T.J

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

متون روانشناسی بالینی کودک به زبان انگلیسی

Hand book of clinical psychology children and adolescents 

Michel ersen Alan M.Gross
مترجم: احمد کمر زرین

روانشناسی اسلامی - مثبت گرا

روش فهم روانشناختی متون دینی

درآمدی بر روش شناسی فهم معارف روانشناختی از احادیث(جزوه روش فهم روان شناختی متون دینی)

عباس پسندیده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت اطلاعات

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

پرویز نصیرزاده - ثریا ضیایی - باقرمقدس زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

آمار در کتابداری و علم اطلاعات

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

پرویز نصیرزاده - ثریا ضیایی - باقرمقدس زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

پرویز نصیرزاده - ثریا ضیایی - باقرمقدس زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت اطلاعات

معماری پایگاه های اطلاعاتی

 پایگاه داده

 سید ناصر آیت - احمد فراهی

علم سنجی

ترسیم نقشه علم

ترسیم نقشه علم

گرد آوری گروه علمی

مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

راههای غنی سازی سازی اوقات فراغت

محمدرضا سرمدی - عبدالعباس محمدی

 

علم سنجی

برنامه نویسی کاربردی در علم سنجی

 

 برنامه نویسی کاربردی در علم سنجی

 

گرد آوری گروه علمی

 

علم سنجی

 

معماری پایگاه های علم سنجی

 

معماری پایگاه های علم سنجی

 

گرد آوری گروه علمی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی پیشرفته

آسیب های ورزشی : تشخیص، مدیریت و درمان

آقایاری و همکاران

 

بخش علمی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

مدیریت فناوری اطلاعات
(مدیریت دانش)

استراتژی های مدیریت دانش

استراتژی های مدیریت دانش

محمدمهدی پرهیزگار - ربیعی

مدیریت بازرگانی 

کاربرد تئوری تصمیم گیری

تصمیم گیری کمی برای مدیران

میرزا حسن حسینی 

مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی محمد محمودی میمند - جمشید سالار
مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی و خدمات بازاریابی صنعتی میرزا حسن حسینی - محمد باقری

مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی)

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگویCMMI

CMMI Introduction

امیرهوشنگ تاج فر

مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی)

مدیریت منابع اطلاعاتی

مدیریت منابع اطلاعاتی

امیرهوشنگ تاج فر

مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

علی اکبر احمدی - محسن شکری پور - مریم اله وکیلی

حسابداری

چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی

چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی(ترجمه)

سیدمحمود شیری

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

نوآوری در بخش دولتی

محمدجواد حضوری

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

فرایند خط مشی گذاری

on the nature of public pollicy

رنزونگ هانگ

مدیریت دولتی
(گرایش مدیریت تحول)

روشهای تحقیق در رفتار سازمانی

پدیدار شناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی

سید مهدی الوانی

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

فرایند خط مشی گذاری

public policy making

جیمز ای.اندرسون

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

رفتار سازمانی(رویکرد کاربردی)

سید علی اکبر احمدی - مینو سلسه

مدیریت دولتی
(گرایش مدیریت تحول)

روشهای تحقیق در رفتار سازمانی

روش تحلیل محتوا

نعیم بدیعی

مدیریت دولتی
(گرایش تشکیلات و روشها)

حقوق اساسی سازمانهای دولتی

The science of administration the founders and theories of political association

میشل دابلیو اسپایسر

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

زبان تخصصی

زبان تخصصی

مهدی یدالهی - سعید عابسی

مدیریت اجرایی

ارتباطات بازاریابی

ارتباطات بازاریابی

محمد میمند - جمشید سالار - امیر مقدمی

مدیریت دولتی
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان دولت الکترونیک مفاهیم نظریه ها و کاربردها
محمد علی سرلک

مدیریت کسب و کار
ورشته
مدیریت بازرگانی

اخلاق و احکام کسب و کار

اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار

محمد مهدی پرهیزگار - روح اله حسینی

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکرونیکی

تکنیک های قدرتمند فروش و چگونگه کلیک ها را به مشتری تبدیل کنیم

علی نورهانی- محمد امین کریمی- حسن قلی زاده

کارآفرینی گرایش کسب وکار جدید

ایجاد واستقرار کسب و کار

راه اندازی مدیریت کسب و کارهای نو پا

جهانگیر یدالهی - علی اکبر آقاجانی

مدیریت بازرگانی گرایش
بازرگانی بین الملل

استراتژی های بازرگانی بین الملل

بازرگانی بین الملل

میرزا حسن حسینی - جمشید سالار

مدیریت کسب وکار
گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

 پرهیزگار - باقری

اقتصاد انرژی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

پائول استیون

حسابرسی

کاربرد قوانین و مقرارت مالی و بانکی و بازرگانی در حسابرسی

کاربرد قوانین و مقرارت مالی و بانکی و بازرگانی در حسابرسی

سید محمود موسوی شیری

اقتصاد اسلامی

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی

حسن سبحانی - رجبعلی قیصری - میثم موسایی - مهدی براتعلی پور

اقتصاد اسلامی

اقتصاد خرد مقدماتی

اقتصاد خرد 2

یگانه موسوی جهرمی

علوم اقتصادی

اقتصاد صنعتی

اقتصاد صنعتی

فرهاد خداداد کاشی

علوم اقتصادی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

فرهاد خداداد کاشی

 

 

بخش علمی علوم پایه

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

زمین شناسی

رخساره بنتوتیکی

رخساره بنتوتیکی

سید احمد بابازاده

زمین شناسی

فیلترهای دیجیتال

فیلترهای دیجیتال

زمان ملک زاده

زمین شناسی

کانه زایی و زمین ساخت

کانه زایی و زمین ساخت

حسن علیزاده

زمین شناسی

سنگ چینه نگاری یا لیتواستراتیگرافی

سنگ چینه نگاری یا لیتواستراتیگرافی

رحیم شعبانیان

زمین شناسی

بایوزوناسیون ومدلهای بایواستراتیگرافی یا زیست چینه نگاری

بایوزوناسیون ومدلهای بایواستراتیگرافی

رحیم شعبانیان

زمین شناسی

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

علیرضا نجف زاده - علی اکبر بهاری فر

زمین شناسی

زمین شناسی شهری

زمین شهری

وحید احدنژاد

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

فیزیولوژی دستگاه اعصاب مرکزی

سهیلا ابراهیمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

ژنتیک

سیتوژنتیک تکمیلی

سیتو ژنتیک

سید کاظم بیدکی

ژنتیک

روش پژوهش و طراحی آزمایش

اصول پژوهش و فناوری و طراحی آزمایش

سید کاظم بیدکی - پریسا پناهی

زیست شناسی- علوم جانوری
(کلیه گرایشها)

بیوسیستماتیک جانوری

Methods And Principls Of Systematic Zoology

ارنست مایر

زیست شناسی - بیو شیمی

بیو شیمی هورمونها

بیو شیمی هورمونها

رضا حاجی حسینی - حبیب اله ناظم

زیست شناسی - بیو شیمی

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

بهزاد لامع راد -رضا حاجی حسینی

بیوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک و  زیست شناسی - بیو شیمی

بیو شیمی کروماتین

بیو شیمی کروماتین

بهزاد لامع راد - عباس گل بداق - شهریار سعیدیان

بیو شیمی

بیو شیمی هورمونها

بیو شیمی هورمونها

رضا حاجی حسینی - حبیب اله ناظم

بیو شیمی

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

بهزاد لامع راد -رضا حاجی حسینی

علوم جانوری کلیه گرایش ها

فیزیولوژی تولید مثل

Endocrine Physiology

Balint Kacsosh

 

بخش علمی کشاورزی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

مهندسی کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام

زبان تخصصی

زبان تخصصی تغذیه دام

حشمت سپهری مقدم

مهندسی کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام

تغذیه دام تکمیلی

تغذیه دام تکمیلی

حشمت سپهری مقدم
تکتم سادات وفا
مژده عمادی

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی  (مدیریت و تولید کشاورزی)

مدیریت تولید و فعالیتهای کشاورزی

مدیریت تولید و فعالیتهای کشاورزی

افسانه نیکوکار

مهندسی کشاورزی - زراعت

زراعت تکمیلی

زراعت تکمیلی

گلثومه عزیزی - مریم جهانی کندری

 

بخش علمی ادبیات و زبان های خارجه

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

ادبیات کودک و نوجوان
(ورودی 93 و قبل از آن و فراگیر نوبت 15)

ادبیات کودک و ترجمه

ادبیات کودک و ترجمه

سکینه عباسی - آسیه ذبیح نیا - فاطمه زارع

زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی

متون تخصصی انگلیس

تاریخ ادبیات عرب

رینولدنیکلسون

زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی

مباحث زبان شناسی عربی

فقه اللغه العربیه

مجد محمد الباکیر البرازی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی

مشهورترین آثار ادبی جهان

مشهورترین آثار ادبی جهان

حمید عابدیها - علیرضا شادآرام

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی

زبان و ادبیات در دیگر کشورها

زبان و ادبیات در دیگر کشورها

حمید عابدیها - علیرضا شادآرام

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

تحلیل متون نثر فارسی

تحلیل متون نثر فارسی با رویکرد به ادبیات عامه

حسین مسجدی

زبان شناسی همگانی

نحو   (دستور گشتاری)

(منبع)
Core Syntax: A Minimalist Approach (ویراست سوم)

David Adger

زبان و ادبیات فارسی

روش تحقیق در زبان و ادبیات فارسی

روش تحقیق در زبان و ادبیات فارسی

مصطفی گرجی - احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی
و
رشته ادبیات مقاومت

نثر عربی 2

متون نثر عربی

حسین یزدانی - رودابه شاه حسینی - مرتضی حاجی مزدرانی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

تحلیل متون نظم فارسی

تحلیل متون نظم فارسی با رویکرد به ادبیات عامه

حسین مسجدی

ادبیات پایدرای

شناخت ادبیات دفاع مقدس

شناخت ادبیات دفاع مقدس

حسین یزدانی - مصطفی گرجی

 

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما