كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
ممانعت از دوباره كاري تاليف و ترجمه
 
 
ممانعت از دوباره كاري تاليف/ترجمه اعضاي هيات علمي از طريق ارسال نامه به استانها، دانشكده­ها، پژوهشكده و دانشگاههاي سراسر كشور و اعلام به اين مراكز جهت جلوگيري از موازي كاري، از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين گروه است.
 
 
بيشتر