كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

گزارش عملكرد اعتبارات تحقيقاتي دانشگاهها (بودجه سمات)

يكي از فعاليتهاي مهم و دقيق اين گروه تكميل فرم گزارش عملكرد اعتبارات تحقيقاتي (بودجه) است. فرم ارسالي از سايت سمات وزارتخانه متشكل از شيت هاي متعددي در ارتباط با فعاليتهاي پژوهشي انجام شده در دانشگاهها توسط اعضاي هيات علمي و دانشجويان است كه آمار درخواستي از دانشگاههاي پيام نور استاني دريافت و فرم تكميل شده نهايي از طريق سايت مذكور منضم به امضاي معاون فناوري و پژوهش هر ساله به وزارتخانه اعلام مي شود.بيشتر