طرحهاي خاتمه يافته علوم پايه

رديف

مجري

محل خدمت

عنوان طرح

1

اكبر قاسمي برقي 1

مركزاردبيل

تهيه اطلس پديده هاي زمين شناسي استان اردبيل

2

 محمد بهرامي 1

مركزشيراز

مطالعه رسوب شناسي محيط رسوبي كنگلو مراي بختياري در منطقه بزين-قلات (شمال غرب شيراز)

3

دكتر مهدي سودمند

مركز اروميه

مطالعه خواص مكانيكي پايداري در الياژهاي شيشه اي

4

علي ظهري 1

مركز اردبيل

عملگرهاي وزندار مركب روي برخي مدولهاي با ناخ توابع تحليلي

5

دكتربخشي خانيكي1

سازمان مركزي

جمع آوري شناسايي و كشت لاله هاي واژگون (خانواده لاله)

6

دكترمسعود شفيعي

اميركبير

آناليز سيستمهاي تكين با استفاده از توابع متعامد و كاربرد آن در رباتيك

7

 مه لقا قربانلي

دانشگاه تربيت معلم

تعيين ميزان كاتشين گياه ريواس و اثر عوامل تغذيه اي بر ميزان كاتشين كالوس حاصل از كشت بافت

8

حسن اسدي نيا 1

مركز ساوه

مطالعه لغزشهاي منطقه كوهمره سرخي بعد از زلزله سال 1378،بررسي لغزشها و ارائه راهكارهايي جهت بايداري دامنه هايي كه روستائيان سكونت دارند

9

ناصر ارزاني  1

مركزاصفهان

مطالعه و ارزيابي سفره هاي آب زيرزميني در دشت ابركوه با تاكيدي بر مطالعات بالئوژئوگرافي و بررسي حوضه هاي رسوبي قديمي

10

خسرو حجتي

مركزاصفهان

اندازه گيري مغناطيس پذيري و ناهمسانگردي سنگهاي دماوند

11

علي حسين جليليان

مركزاهواز

گردآوري اطلاعات در خصوص ذخائر آسفالت وقيرهاي طبيعي شمال غرب زاگرس و تحقيق در مورد چگونگي استحصال عناصر فلزي سنگين و يافتن مصارف صنعتي براي آنها

12

اكبر قاسمي برقي 2

مركزاردبيل

پي جوئي ذخاير آنالسيمهاي طبيعي شمال مشكين شهر

13

كورش رشيدي 1

مركزاردكان

بررسي پالئوبيواسترا تيگرافي و بالئوژئو گرافي بالئوزوئيك بالايي شمال شرق اردكان

14

غلامرضا بخشي خانيكي2

سازمان مركزي

بررسي سازگاري و امكان كشت زعفران خوراكي در محوطه سازمان مركزي

15

دكتر كامليا نجاتي 1

مركز تبريز

تهيه كمپلكسهاي جديدي از مس كبالت نيكل و واناديم با بازهاي شيف و بررسي خواص الكتروشيميايي و پلي مورفيسم آنها

16

خديجه سپهي راد

مركزكرمان

آشنايي با انواع خفاشهاي كرمان و نحوه تغذيه آنها

17

طيبه پرتوي 1

سازمان مركزي

استفاده از انرژي ميكرويو در سنتز تركيبات الي

18

دكتر مرتضي محسني 1

سازمان مركزي

ذرات چرخان در فضا زمان امواج گرانشي

19

عليرضا بينش  1

مركزفريمان

بررسي و تحليل ترازهاي هسته هاي سنگين با جديد ترين داده هاي تجربي سال 2001

20

دكتر غلامرضا خانيكي3

سازمان مركزي

مطا لعه ميكروسكوپي دانه گرده لاله واژگون و اهميت آن در تاكسونومي

21

دكتراعظم منفرد

مركز تهران

گونه بررسي وشناسايي مواد متشكله موجود در روغن هاي اسانسي 5 از گياهان بومي ايران

22

دكتر مير شكرايي 1

سازمان مركزي

 بررسي تاثير يونهاي فلزي بر روي فرايند زرد شدن كاغذ CMP

23

دكتر بهزاد حاج عليلو 1

مركزتبريز

اكتشافات مقدماتي پتانسيل هاي معدني مرتبط با سنگهاي آلكالن جزيره اسلامي آذر شهر

24

دكتر فريدون اشرفي 1

مركز ساري

توليد اسيد فسفريك خوراكي

25

دكترهمايون مقيمي 

مركزابهر

بررسي كيفي و كمي آلاينده ها ي غير طبيعي در سفره آب زير زميني دشت ابهر

26

دكتر بخشي خانيكي 4

سازمان مركزي

مورفولوژي شهد دان در گونه هاي لاله واژگون در جنوب غربي آسيا...

27

دكتر محمود دلاور

مركز مشهد

اكسيد اسيون پارا گزيلين و متاگزيلين در حضور كمبلكسهاي سه هسته اي برخي از فلزات واسطه و مخلوط سه هسته اي آنها با فلزات مختلف

28

انه گلدي مهمياني 1

مركز گنبد كاووس

حاصلضرب گروههاي ساده و متقارن

29

دكترمير شكرائي 2

سازمان مركزي

 جلوگيري از برگشت رنگ خمير CMPباگاس با استفاده از فرآيند استيل دار كردن

30

دكتر محسن افتاده 1

مركز اصفهان

بررسي كارائي انفجاري سيال چگال به كمك معادله حالت

31

طيبه پرتوي2

سازمان مركزي

بررسي تغييرات ثابتهاي چهار قطبي هسته ها در برخي از بازهاي لوويس در اثر پروتون دار شدن انها با استفاده از مكانيك كوانتمي

32

دكتر ناهيد توكلي

مركز اصفهان

الكترود غشائي انتخابگر يون تاليم (I) بر اساس بعضي ليگاندهاي كراون اتري

33

شهلا حسامي1

مركز نجف آباد

 اثر ويتامين E و Alicineموجود در عصاره سير بر تجمع رگه هاي چربي؛ سطح    سرمي ليپيدها و ليپو پروتئينها در حضور رژيم  پر كلسترول در خرگوش

34

دكتر مرتضي محسني 2

سازمان مركزي

معادله انحراف ژئو دزي و تعميمهاي آن

35

دكتر نجاتي2

مركز تبريز

بررسي خواص الكتروني ليگاندها و كمپلكسهاي بازهاي شيف ساليسيليدني

36

دكتر عليرضا بنايي 1

مركز اردبيل

سنتز ماكرو سيكلهاي كي ليت ساز چربي دوست جديد

37

مهرداد پور محسن

مركزخوي

مطا لعه و مديريت منابع آب زير زميني دشت خوي با استفاده از مدل رياضي UNGW

38

دكتر علي رضا صفارزاده 1

مركز تهران

مطالعه اثرات سطح روي قطبش اسپين الكترون در دستگاههاي با گشتاور جايگزيده

39

دكتر رضا حاجي حسيني 1

سازمان مركزي

بررسي جذب عناصر سنگين (Pb, Ni, Cu)  و مكانيسمهاي مقاومت گياهان جهت حذف آلودگيهاي محيط زيست

40

دكتر محمد علي كريمي1

مركزيزد

اندازه گيري غيرمستقيم اسپكتروفتومتري تعدادي از داروهاي فنو تيازيني بر اساس واكنشهاي ردوكسي

41

محسن كاوياني

مركزاردستان

شناسائي گياهان داروئي منطقه اردستان

42

نورالله فيضي1

مركزبجنورد

زينك دي كرومات جذب شده روي آلومينا يك اكسيدان مناسب، كارآمد و ارزان براي اكسايش الكلهاي نوع اول و دوم به آلدئيد و كتون

43

جعفر عابديني

مركز ابهر

سنتز؛شناسائي، مطالعات طيف سنجي و پارامترهاي فيزيكي بعضي از كمپلكسهاي مخلوط ليگاندهاي عناصر واسطه واصلي

44

دكترمحمدرضا كبريائي زاده1

مركز دامغان

نقش بازوپايان در بيوزوناسيون توالي هاي دونين پسين البرز شرقي

45

فاطمه مظاهريون

مركز اصفهان

تجزيه بيولوژيكي پايرن و نفتالن و مشتقات آنها  توسط قارچهاي آسپرژيلوس

46

دكتر مهدي يوسفي

مركزنجف آباد

بررسي تشريحي،كروماتوگرافي لايه نازك،الكتروفورزي وسازش به خشكي وسرما درچند گونه بادام وحشي وكولتيوارهاي بادام زراعي در استانهاي اصفهان وچهارمحال و بختياري

47

دكتر فريدون اشرفي2

مركزساري

حذف فلزات سنگين توسط زئوليت معدني از فاضلابهاي صنعتي

48

انه گلدي مهمياني2

مركزگنبدكاوس

مجموعه مرتبه هاي عناصر گروه خطي

49

دكتر حسين توللي 1

مركز شيراز

اندازه گيري مقادير ناچيز واناديم )IV( و (V) در حضور يكديگر به روش سينتيكي اسپكتروفتومتري

50

طيبه پرتوي 3

سازمان مركزي

مطالعه ساختار كريستالي 1- متيل يوراسيل د ر دماهاي مختلف با استفاده از محاسبه تئوريك ثابت هاي كوپلاژ چهار قطبي هسته هاي 2H ,14N,17O

51

دكتر سعيد محمدي 1

مركز مشهد

مطالعات ساختار اتمي - مولكولي ميوني متقارن و نامتقارن

52

دكتر محمد حكيمي2

مركز فريمان

تهيه تك كريستال و مطالعه تجربي و نظري تركيب 3و 4- دي آمينو -5-متيل-1و 2و 4- تري آزول هيدروكلرايد

53

شهلا حسامي2

مركز نجف آباد

 اثر عصاره سير و ويتامين E بر تجمع Fatty Streakسطح سرمي ليپيدها   وليپوپروتئينها و نفوذ پذيري آئورت نسبت به ماكروفاژها در حضور رژيم پر كلسترول در خرگوش

54

دكتر ناصر ارزاني2

مركز اصفهان

مطالعه و بررسي گسترش رسوبات كواترنر (سطحي) در دشت ابركوه (غرب استان يزد) و رابطه ان با آبخوانهاي منطقه

55

دكتر بخشعلي معصومي

مركز تبريز

تهيه پلي پيرول در span80 و پلي N - وينيل پيروليدن از منومر پيرول و بررسي خواص مورفولوژي و اندازه گيري هدايت الكتريكي و در نهايت بررسي ساختمان لاتكس پليمر حاصل شده

56

دكتر قربانعلي مغاني

مركزتهران

خواص تقارني گرافهاي شيميائي

57

اسماعيل اله پور

مركز بيرجند

مطالعه ويژگيهاي زمين شناسي و كاني شناسي ذخائر و انديسهاي بنتونيت شمال بيرجند

58

دكتر كامليا نجاتي3

مركز تبريز

 خواص پلي مورفيسم و پايداري حرارتي كمپلكسهايي از مس و نيكل با ليگبررساندهاي 2و 4 دندانه حاوي گروه آزو به روشDSC

59

عليرضا بينش2

مركزفريمان

اندازه گيري و آناليز ميزان رادن موجود در هواي معادن منطقه نيشابور

60

جعفر تنها 1

مركزبناب

مطالعه و پيشنهاد يك نمونه طرح معماري تجارت ديجيتال براي ايران و بررسي موانع اصلي پياده سازي تجارت ديجيتال

61

دكتر سيد احمد بابازاده

مركزبيرجند

مطالعه راديولاريت ها در كمپلكسهاي افيوليتي بين بلوكهاي افغان و لوت ، تفسيري بر  باز شدگي و بسته شدگي حوضه نئوتين

62

دكتر بهزاد حاج عليلو2

مركزتبريز

پي جوئي سنگها و كانيهاي نيمه قيمتي در استان آذربايجان شرقي

63

دكتر غلامرضا خانيكي 6

سازمان مركزي

 مطالعه اكو سيتو لوژي جنس Rhinopetalum Losina-Losinskaya   در ايران

64

مهدي يوسفخاني

مركز رامسر

مطالعه ، بررسي و تدوين يك طرح اجرائي روبات امدادگر

65

دكتر عليرضا صفارزاده2

مركزتهران

مطالعه حالتهاي الكتروني نانو سيمهاي نيمرساناي مغناطيسي

66

دكترمحمدرضا كبريائي زاده2   

مركز دامغان

مطالعه مرجانهاي كربونيفر پيشين در شمال دامغان (البرز شرقي)

67

دكتر محمد بهرامي 2

مركزشيراز

برآورد حجم رسوب (ناشي از فرسايش) در حوضه آبخيز تنگ شيروان واقع در بيست كيلومتري غرب شهرستان قير به روشهاي تجربي EPM, MPSIAC وFournier   در قالب GIS  با دوره برگشت هاي مختلف

68

دكتر مرتضي محسني3

سازمان مركزي

شاره هاي چرخان در نسبيت عام

69

دكترسيد جواد مقدسي

مامور در مركز تهران

زمين شناسي وژنز كانسار آهن چادرملوي بافق با تكيه برمطالعات ايزوتوپي

70

دكتر عقيله حيدري

مركزفريمان

كنترل بهينه برخي از بيماريهاي واگيردار

71

دكترلطفعلي سقط فروش

مركزخوي

سنتز وويژگيهاي كمپلكسهاي منگنزبا ليگاندهاي كي ليت دهنده شامل دهنده هاي مخلوط N,S,O

72

دكتر محسن افتاده2

مركز اصفهان

بررسي مسيرهاي تخريب برخي از تركيبات مواد منفجره CHNOFتك حلقوي تا سه حلقوي بر اساس روشهاي  آغازين و نيمه تجربي

73

دكتر توللي2

مركزشيراز

اندازه گيري همزمان نيكل و پالاديوم در محيط مايسلي به روش استخراج نقطه ابري

74

علي ظهري2

مركزقزوين

جبرهاي توپولوژي متريك پذير بنيادي موضعا زير ضربي

75

دكتر عزيز اله نژادعلي 3

مركزشيراز

بررسي اثرپارامترهائي نظير دما،فشاربخار،محلول شيميائي،زمان ماندن در محلول و...در خشك كردن انگور بي دانه

76

انه گلدي مهمياني3

مركز گنبدكاوس

سرشت نمائي گروهها توسط مجموعة مرتبه هاي مؤلفه هايشان

77

كورش رشيدي2

مركز اردكان

پالئوبيواسترتيگرافي وليتواستراتيگرافي رسوبات دونين كربونيفر درشمال شرقي يزد

78

حسن اسدي نيا2

مركز ساوه

تجزيه وتحليل اثر خواص ژئومكانيكي نهشته هاي آبرفتي سطحي برجنبش زمين در زلزله بم وزرند

79

دكتر احمد خاكساري

مركز شيراز

نتايجي روي زير مدلهاي قويا تحويل نا پذير (2)

80

دكتر بخشي خانيكي7

سازمان مركزي

مطالعه اكولوژي وكاريولوژي برخي از گونه هاي جنس سالسولا در ايران

81

دكتر محمد علي كريمي2

مركز يزد

يك روش بديع براي اندازه گيري همزمان هيدرازين و مشتقات آن با استفاده از روشهاي پتانسيومتري-سينتيكي وكمومتريكس

82

دكتر زهرا منصف خوش حساب

مركز قزوين

سنتز اكسيد روي نانوذره وبررسي عوامل موثر بر اندازه ذرات آن

83

دكتر سهراب عبدالهي

مركز آباده

  تبديل مواد زائد كلروهيدروكربن به مواد كاربردي و دفع بهداشتي آنها

84

دكتر رضا حاجي حسيني2

سازمان مركزي

بررسي ميزان آنزيم سيتوكروم 450  P اكسيداز در آنوفل استيفنسي،مهمترين ناقل مالاريا در جنوب ايران

85

دكتر نجاتي

مركز تبريز

آزوبنزن با دو حلقه

86

دكتر محمدرضا بنام 1

مركز مشهد

مطالعه و محاسبة تئوري تغييرات خواص الكتروني و اپتيكي آلومينا با افزودن ناخالصيهاي فلزات واسط

87

مرتضي فغاني

مركز ساوه

محاسبه انديسهاي توپولوژيك نانو لوله ها

88

دكتر سعيد محمدي 2

مركز مشهد

مطالعه آثار يونش محصولات حاصل از تراپي تسخير نوترون توسط بورون

89

دكتر محمدرضا بنام 2

مركز مشهد

بررسي فيزيكوشيميايي خواص آب توسط ميدانهاي مغناطيسي و الكتريكي

90

دكتر محمدحسن بيژن زاده

سازمان مركزي

صفر شدن مدول هاي كوهمولوژي موضعي ازبالاترين مرتبه

91

دكتر خديجه احمدي آملي

مركز ساوه

بررسي خواص مدول هاي كوهمولوژي موضعي در حالت مشخصه     0<P

92

محمد دهقاندار 

واحد تفرش 

بررسي معادلات منحني هاي طبيعي 

93

نصرت مددي ماهاني

مركز سيرجان

مطالعه ترموديناميكي برهم كنش اسيد آمينه هيستيدين و فلز سرب

94

دكتر سيد احمد بابازاده

مركز تهران

مقايسه افيوليت-راديولاريت غني از منگنز ناحيه آب بند با افيوليت شرق ايران

95

انه گلدي مهمياني4

مركز گنبدكاوس

محاسبه انديس دتوريالي بعضي از نانو لوله ها

96

دكتر اسماعيل وصالي

مركز زنجان

محاسبات Abinitio انرژي سينگت وترپلت كاربن هاي حلقوي چند عضوي وآنالوگ هاي سنگين سيلا si ، ژرما Ge ، ‌استانا sn ، پولمبا pb از طريق واكنش هاي ايزوسميك و Nics

97

دكتر عليرضا بنايي 2

مركز اردبيل

سنتز وشناسائي ليگاندهاي ماكروسيكل شيف باز جديد با يك عامل الكلي آويزان 

98

دكتر بخشعلي معصومي 2

مركز تبريز

تهيه لاتكس پلي آنيلين در حضور امولسي فايرspan20وspan80  و اندازه گيري هدايت الكتريكي وبررسي خواص مورفولوژي وساختمان اين پليمرها

99

دكتر سهراب عبدالهي 2

مركز آباده

 تأثير لندفرمهاي دوران چهارم زمين شناسي برروي خصوصيات شيميايي آب و خاك منطقه صفا شهر

100

دكتر كامليا نجاتي 4

مركز تبريز

بررسي خواص اسپكتروسكوپي وپايداري حرارتي برخي شيف بازهاي حاوي گروه آزو وبعضي از كمپلكسهاي آنها 

101

دكتر نيلوفر بهرامي پناه

مركز كرج

سنتز نانو- رنگدانه­هاي پلي آنيلين به عنوان باز دارنده­هاي خوردگي و بررسي مورفولوژي وخواص ضدخوردگي آن با استفاده از روشهاي الكتروشيميايي و طيف­سنجي سطحي

102

دكتر ناصر ارزاني 3

مركز اصفهان

مطالعه و بررسي تكامل مخروط افكنه بزرگ كواترنر و رابطه آن با تغييرات آب و هوايي و تكتونيك در منطقه شمال و شرق استان اصفهان

103

دكتر مهين اشراقي
مركز اصفهان
ساخت و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت­هاي نيكل، كبالت و روي

104

آقاي جواد قانعي اردكاني مركز تفت مطالعات زمين شناسي ، ژئو شيمي و پتانسيل اقتصادي اسكارن ها در بخش هايي از ايران مركزي (استان هاي يزد، اصفهان و مركزي)
105
آقاي محمد حكيمي
 
مركز مشهد
 

106

فيصل حسني
استان تهران

107

فاطمه رجبي
مركز قزوين

108

دكتر انه گلدي مهمياني 5
مركز گنبد كاووس

109

آقاي عبدالمحمد عطاران
مركز دليجان

110

آقاي سعيد رضايي زارچي
مركز تفت

111

دكتر محمدعلي كريمي سيرجان يك روش بديع براي جداسازي /تغليظ و اندازه گيري مقادير كم بعضي از يونهاي فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات آهن اكسيد اصلاح شده و ميدان مغناطيسي

112

دكتر رضا حاجي حسيني تهران بررسي ميزان ماتريكس متا لوپروتئنازهاي 2،1،8،9ومهار كننده هاي ماتريكس متالوپروتئناز 1،2 در نمونه پوست مصدومين شيميايي

114

عليرضا ميدانچي ملاير تقويت كننده نوري در فيبر با تكنيك سيليكون نانو كريستال و اربيم اضافه شده به آن

115

دكتر قاسم رضا نژاد قزوين تهيه نانو كريستالهاي فلورسنس سولفيد كاديم و بررسي تبادل ليگاند آنها با پلي ساكاريد سديم آلژيلات.

116

دكتر فرزين مرندي زنجان سنتز و شناسايي نانو پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد كادميم(II) و سرب(II) با مشتقات بتادي كتونها

117

دكتر محمود پايه قدر كرج سنتز و شناسايي برخي از نانو اكسيدها وسولفيدهاي فلزي با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد ومطالعات محلول وساختاري آنها

118

دكتر فريدون اشرفي

ساري

توليد نانو فيبرهاي كامپوزيت اكسيد پلي اتنيلن -اكسيد روي (peo-zno)،نانو فيبرهاي سراميكي پوسته -هسته ي اكسيد روي و دي اكسيد تيتانيوم (tio2-zno) با روش الكترواسپين

119

دكتر فريدون اشرفي

ساري

بهينه سازي نانو لوله هاي كربني براي جذب گاز نيتروژن

120

دكتر زهرا منصف خوش­حساب

قزوين

سنتز نانو ذرات اكسيد نيكل و كاربردآن در حذف كانيون هاي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي

121

دكتر بخشي خانيكي

سازمان مركزي

بررسي خصوصيات بيوشيميايي آنزيم آميلاز توليد شده توسط سويه اي از باكتري Exiguobacterium جدا شده از خاك

122

دكتر آنه گلدي مهمياني

گنبد كاووس

انديسهاي وينر معكوس يالي ومحاسبه آن براي چندين گراف مولكولي ونانو لوله ها

123

دكتر سعيد اسدي رشت شبيه سازي عددي وكامپيوتري برخورد قطرات نانو و ميكرو با سطح جامد

124

دكتر عليرضا اكبري مشهد بررسي اثر كاتاليتيكي نانو ايزو پلي اسيد گينت بال بر روي بستر آلومينا و مقايسه آن با برخي كاتاليزورهاي هترو پلي اسيد

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما