تعداد مراکز/واحدهای دانشگاه پیام نور


تعداد مراكز/واحدهاي دانشگاه پيام نور
 
ادغام واحدهاي دانشگاهي و كاهش تعداد واحدهاي پيام نور يكي از گام‌هاي مهم جهت افزايش كيفيت در اين دانشگاه مي‌باشد.