دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه های معتبر و بزرگترین دانشگاه دولتی کشور با شعار تحقق آموزش عالی برای همه ،همه جا و همه وقت سهمی بزرگ در حوزه تعلیم و تربیت دارد.
دانشگاه پیام نور استان زنجان با یک مرکز ستادی و 9 مرکز و واحد دانشگاهی، با 20329 دانشجو که قریب به اتفاق بومی استان می باشند، بیشترین آمار را در بین دانشگاه‌های دولتی و آزاد به خود اختصاص داده است.

دانشگاه پیام نور استان زنجان در دوره دولت نهم و دهم رشد چشم گیری داشته به طوری که از سه مرکز در سال 85 به 9 مرکز  و واحد افزایش یافته، تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه از 51 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی در سال 85 به 89 رشته و در مقطع کارشناسی ارشد نیز  از سه رشته تحصیلی به 8 رشته افزایش یافته است.
زیربنای آموزشی این دانشگاه از  16086 متر مربع در سال 86 به 30146 متر مربع رشد داشته است.
سرانه فضای آموزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان زنجان قبل از افتتاح پروژه ها در سال تحصیلی 91- 90 به میزان 64/0 متر مربع بوده است که این رقم با افتتاح پروژه ها به میزان 21/1 متر مربع رشد داشته است.
دانشگاه پیام نور استان زنجان در  سال 91-90 نیز 14146 متر مربع پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 94240000000 ریال شامل ساختمان اداری، آموزشی و کمک آموزشی و سوله ورزشی مورد بهره برداری قرار داد.
مراکز دانشگاه پیام نور استان زنجان به ترتیب تعداد دانشجو شامل: دانشگاه پیام نور مرکز زنجان با 9426 دانشجو در 81 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و رشته شیمی، ریاضی و ادبیات فارسی به صورت مجازی در مقطع کارشناسی ارشد، مرکز ابهر با 3790 دانشجو و 51 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و 5 رشته کارشناسی ارشد و مرکز قیدار با 3080 دانشجو و 41 رشته در مقطع کارشناسی است.
6 واحد دانشگاه پیام نور استان زنجان نیز به ترتیب تعداد دانشجو: واحد ماهنشان با 838 دانشجو و 16 رشته در مقطع کارشناسی، طارم با 820 دانشجو در 15 رشته، سلطانیه با 1036 دانشجو و 16 رشته، خرمدره با 455 دانشجو با 11رشته، ایجرود با 457 دانشجو و در 6 رشته و واحد صائین قلعه با 427 دانشجو و 9 رشته تحصیلی دایر می باشد.