معرفی همکاران
 
حمید رضا فرنیا
سمت : معاون
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی
تلفن/ نمابر: 22485293 داخلی 2279

اکرم مبارکی
سمت : رئیس گروه فناوری اطلاعات تدوین
مدرک تحصیلی : لیسانس زیست شناسی
تلفن/ نمابر: 2485297 داخلی 2276  

مینا حاجی انزهایی
سمت : رئیس گروه نظارت بر فرآیند تالیف کتاب
مدرک تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی
تلفن/ نمابر: 22785290 داخلی 2271

اشرف شوریابی
سمت : رئیس گروه تولید محتوای الکترونیکی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی
تلفن/ نمابر: 22485294 داخلی 2273

فاطمه بنی جمالی
سمت : مسئول دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت
تلفن/ نمابر: 22485291 داخلی 2208

فاطمه ردائی
سمت : مسئول امور مالی
مدرک تحصیلی : دیپلم
تلفن/ نمابر: 22485076 داخلی 2275 

امیر عالی
سمت : کارشناس مسول
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادیان و عرفان
تلفن/ نمابر: 24485098 داخلی 2277

اکرم خواجه پور خوئی
سمت : کارشناس مسول
مدرک تحصیلی : لیسانس شیمی
تلفن/ نمابر: 22485291 داخلی2626

نام و نام خانوادگی : فریده قطبی
سمت : کارشناس مسول
مدرک تحصیلی : لیسانس جغرافیا
تلفن/ نمابر: 22485076 داخلی 2275

فرزانه خرمی مهاجر
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس چاپ و نشر
تلفن/ نمابر: 22485296 داخلی 2282

خدیجه علی نژاد رنجکش
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس ادبیات فارسی
تلفن/ نمابر: 22485290 داخلی 2271

زینب حیدری عراقی
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی :لیسانس فیزیک
تلفن/ نمابر: 22485319 داخلی 2529

معصومه محمدی
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
تلفن/ نمابر: 22485319 داخلی 2529

زهرا قربانی
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
تلفن/ نمابر: 22485081 داخلی 2506

سپیده سادات مدنی
سمت : گرافیست
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم گرافیک
تلفن/ نمابر: 22458306 داخلی 2596

آتنا عسگری فر
سمت : گرافیست
مدرک تحصیلی : لیسانس گرافیک تصویری
تلفن/ نمابر: 22485286 داخلی 2596

سید علی راستگو
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس کامپیوتر
تلفن/ نمابر: 22485098 داخلی 2277 

فرحناز طلوعیان
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق
تلفن/ نمابر: 22485228 داخلی 2488 

احمد میارنعیمی
سمت: کارشناس
مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی
تلفن: 22485098 داخلی 2277

 
 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما