ریاست


دکتر محمد علی سرلک  

رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  مرتبه علمی

استاد تمام  رشته مدیریت دولتی(رفتار سازمانی)

    

مدارک تحصیلی

·                    دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران

·                    فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

·                     لیسانس مدیریت  بازرگانی از دانشگاه تهران 

 

افتخارات علمی

طرح نظریه چهره سازمان در کتاب مرجع و بین المللی :  

 The New Faces of Organizations in the 21st Century (Volumes 1-5)

سوابق مدیریتی

·                    سرپرست دانشگاه پیام نور(از نیمه دوم سال 1393 تا نیمه دوم سال 1394)

·                    رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور(از اواخر سال 1385 تاکنون)

·                    عضو هیات مدیره بیمه معلم  (از 1387 تا 1390)

·                    مدیر کل طرح وبرنامه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادریاست جمهوری (از سال 1373 تا 1385)

سوابق علمی و آموزشی

·    مدیر گروه دوره دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

·  عضو هیات مدیره انجمن علوم مدیریت ایران

·   عضو شورای راهبردی انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران و عضو سابق هیات مدیره این انجمن

 

سوابق سردبیری و مدیر مسئولی مجلات

·  مدیر مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی (از سال 1390 تا کنون)

·  سر دبیر مجله علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی( از سال 1391 تاکنون)

·       The editor in chief of: International Journal of the Academy of Organizational Behavior Management, CANADA (2012–2014).

·       The editor in chief of:  International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI), USA (2010–2012).

 

لیست کتاب ها

1. The New Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 1), NAISIT, 2011, CANADA

2. The New Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 2), NAISIT, 2011, CANADA

3. The New Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 3) , NAISIT, 2011, CANADA

4. The New Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 4) , NAISIT, 2012, CANADA

5. The New Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 5) , NAISIT, 2012, CANADA

6. E-Banking and Emerging Multidisciplinary Processes, IGI,2011, USA

7. Barriers of E-Commerce Acceptance in Export, LAMBERT,2011,USA

8. The Emerging Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 1),Knowledge Reference Publisher,2013,IRAN  

9. The Emerging Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 2),Knowledge Reference Publisher,2013,IRAN

10. The Emerging Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 3),Knowledge Reference Publisher,2013,IRAN

11. The Emerging Faces of Organizations in the 21st Century (Volume 4),Knowledge Reference Publisher,2013,IRAN

12. The organizations in knowledge Era ,Payame Noor Publisher,edition2,2012,IRAN

13. Advanced Management Information Systems, Payame Noor Publisher, edition2. , 2011,IRAN

14. Healthy Organization in Practice, Knowledge Reference Publisher,2014,IRAN

15. E-Government, Knowledge Reference Publisher,2013,IRAN

16. Managing Organizational trauma, Mir Mah Press,2016,IRAN

17. Trauma Management from Islam View point., Mir Mah Press,2016,IRAN

18. The new era of management,(Richard.L.Daft): Translated in Farsi By Dr.Sarlak , Gostareh,Press, 2008,IRAN

 

 

لیست مقالات

لیست پایان نامه های دکتری

لیست پایان نامه های ارشد