سوابق ریاست
1

نام و نام خانوادگی:امامعلی عاشری
عضو هیت علمی رسمی قطعی پایه26

تحصیلات
 
سال فارغ التحصیلی
مقطع
رشته تحصیلی
معدل
 
دانشگاه
1382
دکتری
جغرافیای برنامه ریزی روستایی
96/16 (با احتساب نمره پایان نامه )
دانشگاه فردوسی مشهد
 
1372
کارشناسی ارشد
 
جغرافیای انسانی (شهری و روستائی)
60/15
دانشگاه شهید بهشتی
 
1369
کارشناسی
دبیری جغرافیا
12/15
دانشگاه یزد
 
 
فعالیتهای آموزشی
 
سال
نام دانشگاه
دروس تدریس شده
1392-1371
مرکز آموزش مدیریت دولتی آذربایجان غربی و خراسان (آموزش و پ‍‍ژ‍وهش استانداری)
روش تحقیق و دروس تخصصی دوره مدیریت شهری- برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی ناحیه ای و .....
1388-1371
مرکز آموزش عالی شهید باکری
روش تحقیق و دروس تخصصی برنامه ریزی روستائی
1372تاکنون
پیام نور
دروس تخصصی جغرافیا در گرایشهای جغرافیا و برنامه ریزی روستائی و برنامه ریزی شهری
1388-1385
دانشگاه اورمیه
دروس تخصصی جغرافیا
1386-1372
دانشگاه امام حسین (ع)
دروس تخصصی جغرافیا
1382- 1390
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه و واحد سماء
روستا 1 رشته معماری و روش تحقیق کارشناسی ارشد معماری
 
 
 
 
 
 
 
مقالات علمی پژوهشی
ردیف
مشخصات مقاله
زمان
1
1374
2
«بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 75- 1355 ( مورد روستاهای بالای یکصد خانوارشهرستان ارومیه)» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 71 ، 1383
1383
3
«مهاجرتهای روستایی شهرستان ارومیه و تاثیرات آن بر رشد و توسعه فیزیکی شهر ارومیه»، سمینار ملی - تخصصی جغرافیا ، سازمان مرکزی پیام نور ، مهرماه 1386
1386
4
«تأثیر فن آوری انرژی هسته ای بر جغرافیای سیاسی ایران»، همایش نقش علوم محیطی در توسعه فناوری هسته ای کشور، ارومیه
1387
5
«دانش هسته ای دریچه ای بر محیط زیست سالم»، همایش ملی نقش علوم محیطی در توسعه فناوری هسته ای کشور، ارومیه
1387
6
«تأثیر دوره آبداران روستایی در ارتقاء کیفیت استفاده از تأسیسات آبرسانی در جامعه روستایی استان آذربایجان –غربی» - همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور، مشهد- 1388
1388
7
«توسعه روستایی از منظر اقتصادی» چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی – دانشگاه پیام نور ارومیه
1388
8
«سیر مدیریت روستایی از آغاز تاریخ ایران تا پایان سلسله پهلوی»- چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی – دانشگاه پیام نور ارومیه
1388
9
«صنعتی کردن روستاها با تاکید بر ایران»- چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی – دانشگاه پیام نور ارومیه
1388
10
«نظریه های توسعه روستایی از منظر فرهنگی»- چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی – دانشگاه پیام نور ارومیه
1388
11
«تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان اهر»– مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی اهر- چاپ شده سال دهم شماره 32 زمستان 89
1389
12
«بررسی اثرات خشکسالیهای اخیر و پیامدهای آن بر کشاورزی استان لرستان » - همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار دانشگاه پیام نور، پیرانشهر- 1389
1389
13
«نقش اعتبارات خرد در اشتغال زنان روستایی » چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور پیرانشهر
1389
14
«تعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه»، مجله علمی تخصصی پیام نور،    
1389
15
«محاسبه بهره وری عوامل تولید در مرغداریهای گوشتی استان آذربایجان غربی» فصلنامه پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد و کشاورزی، شماره بهار سال1389
1389
16
Dissection of drought stress as a grain production constraint of maize in Iran- چاپ شده در ژورنال Asian Journal of crop Science 2
2010
17
بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه اقتصادی واجتماعی مناطق روستایی نقده ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1390
18
توسعه زیرساختها و تسهیلات رفاهی پایه ی دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در نواحی روستایی ( همایش دانشگاه آزاد نجف آباد )
1390
19
  تحلیلی بر اثر اقتصاد گردشگری زنجان ( همایش دانشگاه آزاد نجف آباد )
1390
20
جغرافیای تاریخی سلطانیه ( همایش دانشگاه پیام نور زنجان )
1390
21
برنامه ریزی توریسم و توسعه گردشگری روستایی – بخش احمد آباد مشهد ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )
1390
22
راهکارهای توسعه گردشگری روستایی ( همایش دانشگاه آزاد نجف آباد )
1390
23
 رتبه بندی روستاهای بخش انزل .....( همایش دانشگاه فردوسی مشهد )
1390
24
مهاجرتهای روستایی – شهری و عوامل تاثیر گذار بر آن ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )
1390
25
 نقش جاذبه های اکوتوریستی در توسعه گردشگری رود ارس ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )
1390
26
نقش بازارهای هفتگی محمدیار در توسعه روستایی ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )
1390
27
نقش توریسم و گردشگری در توسعه پایدار روستایی و امنیت جهانی ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )                                                                                                     
1390
28
 چالش ها و فرصتهای اکوتوریسم در ارومیه ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )
1390
29
 بررسی ابعاد اقتصادی دریاچه ارومیه و تاثیر خشک شدن احتمالی ........ ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )
1390
30
 نقش توریسم و گردشگری در توسعه پایدار بر اساس ........ ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )
1390
31
شناسایی الگوهای سینوپتیکی یخبندان وبارش سنگین برف و کولاک موثر بر تصادفات جاده ای و سوانح ریلی و هوایی ( منطقه مورد مطالعه شمالغرب ایران )- کنفرانس ملی تصادفات جاده ای ،سوانح ریلی و هوایی
1390
32
اکوتوریسم و جاذبه های گردشگری – تاریخی استان آ.غ ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
33
بررسی میزان و نوع تاثیر شهرکهای صنعتی بر روستاهای همجوار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی( همایش دانشگاه آزاد سنندج ) 
1391
34
نقش اکوتوریسم در جذب گردشگران و فرصتهای شغلی جهت توسعه روستای .... ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
35
ارزیابی نقش و عملکرد غار قری قلعه در جذب توریسم و افزایش درآمد و توسعه روانسر ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
36
نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی پلدشت (همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
37
نقش چند کشتی بر اقتصاد کشاورزان خرده پا ( فصلنامه نظام مهندسی )
1391
38
فرصتها و تهدیدهای توسعه اکوتوریسم نقده ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
39
ارزیابی برنامه توسعه قبل از انقلاب اسلامی ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
40
 بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
41
 بررسی نقش بازارچه های مرزی بر معیشت ساکنان مرزنشین نمونه بازارچه مرزی باشماق ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )
1391
42
ارزیابی اقتصادی – اجتماعی و امنیتی احداث بازارچه های مرزی .... ( همایش دانشگاه گلستان )
1391
43
محیط زیست و امنیت جهانی(همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )
1391
44
رابطه تغییرات زیستگاه با تنوع گیاهی ( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )
1391
45
اهمیت جنگلها و مراتع در توسعه پایدار( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )
1391
46
 تالاب هاو تنوع زیستی ..... ( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )
1391
47
بررسی میزان و نوع تاثیر شهرکهای صنعتی کوچک و ....( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )
1391
48
بررسی نقش توسعه گردشگری بر حفظ تنوع زیستی و ... ( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )
1391
49
بررسی ارتباط رفتار زیست محیطی با .....( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )
1391
50
 بررسی اکوتوریسم بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر (اولین همایش تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی – دانشگاه پیام نور کهکولیه و بویر احمد )
1391
51
 آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای با تاکید بر توریسم در ایلام(اولین همایش تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی – دانشگاه پیام نور کهکولیه و بویر احمد )
1391
52
اثرات خشکسالی های اخیر و پیامدهای آن بر اکوسیستم دریاچه ارومیه – همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها
1391
53
بررسی های بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب– همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها
1391
54
 نقش کودهای آلی و زیستی در توسعه پایدار کشاورزی -اولینهمایشملیتوسعهپایدارکشاورزیومحیطزیستسالم -   همدان
1391
55
بررسی استفاده از دانش بومی در بیابان زدایی با تاکید بر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی -  اولینهمایشملیتوسعهپایدارکشاورزیومحیطزیستسالم -   همدان
1391
56
ضایعات در محصولات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن همراه با افزایش بهره وری در راستای توسعه پایدار کشاورزی -  اولینهمایشملیتوسعهپایدارکشاورزیومحیطزیستسالم -   همدان
1391
57
بررسیتاثیرعلمجغرافیادرتوسعهوپیشرفتگردشگریدرروستاها-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
58
نقشگردشگروگردشگریدرتوسعهوپیشرفتروستاها -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
59
شناساییروستاهایمستعدکرانهغربیدریاچهارومیهدرراستایتوسعهروستایی-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
60
 تعیین سلسله مراتب سکونتگاههای شهرستان پیرانشهر با استفاده از روش UFRD-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
61
بررسیوتحلیلنقشسرمایهاجتماعیدرتوسعهروستایی - مطالعهموردیروستاهایدهستاننازلوچایشهرستانارومیه-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
62
بررسی مسائل و محدودیت های مصرف آب کشاورزی ( در سطح مزرعه ) - مطالعهموردی:روستایشنگلآباد،شهرستانشبستر -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
63
بررسینقشبازارجههایمرزیدرتوسعهاقتصادیروستاهایمرزینمونه  موردیبازارچهقاسمهرشکیلهشهرستانسردشت -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
64
بررسیوارزیابیعملکرددهیاردرروندمدیریتروستاییباتاکیدبرشاخصهایاقتصادی-اجتماعیومحیطی-کالبدی - روستاهایدهستاننازلوچایشهرستانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
65
بررسیعملکرددهیاریهادرفرایندتوسعهپایدارروستاها - نمونهموردی : دهستانروضهچایشهرستانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
66
نقشصنایعتبدیلیوتکمیلیکشاورزیدرتوسعهاقتصادیشهرستاننقده – محصولات باغی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
67
نقشگردشگریدرتوسعهروستایی - مطالعهموردیروستایبند -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
68
 نقشگردشگریدرتوسعهروستایی - مطالعهموردیروستاهایبخشانزل -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
69
 فراتحلیلمطالعاتانجامشدهدرحوزهتوسعهپایدارروستاییبارویکردزیستمحیطی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
70
بررسیوارزیابیعملکرددهیاراندرروندتوسعهپایدارروستاییباتاکیدبرشاخصهایاقتصادی-اجتماعیوکالبدی - نمونهموردیروستاهایدهستانباشقلعهشهرستانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
71
فراتحلیلمطالعاتانجامشدهدرحوزهتوسعهپایدارروستاییبارویکردگردشگری -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
72
 توسعهروستاییوتاثیرآنبرمحیطزیستدریاچهارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
73
 مهاجرتهایروستایی / چالشهاوراهکارها -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
74
 الزاماتوضرورتهایبرنامهریزیکاربریزمین درنواحیروستاییبخشکشاورزیانزل - روستایقرهباغ -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
75
 بررسیتأثیرتقطیعوخردبودناراضیزراعیدرعدمتوسعهروستاها - نمونهموردیروستاهایشهرستانورزقان -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
76
 بررسیتأثیرحوادثغیرمترقبهدرروندمنفیتوسعهروستاییمورد: زلزلهمرداد 1391 شهرستانورزقان -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
77
 راههایگسترشوفعالسازیخدماتگردشگریدراستان -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
78
 بررسینقشارتفاعوفاصلهدرپراکندگیجغرافیاییصنایعدرروستاهایشهرستانارومیهباتاکیدبرآمارسازمانجهادکشاورزیاستانآذربایجانغربی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
79
 نقشباغداریوتوسعهپایداردرکشاورزی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
80
 بررسیاثراتگردشگریبرتوسعهپایدارروستاییدربعداجتماعیواقتصادینمونهموردیروستاهایشهرستاننقده (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
81
 تأثیرروشهاینویندرکشاورزیارگانیکونقشآندرتولیدملی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
82
 نقشبازارهایموقتدرتوسعهاقتصادی-اجتماعینواحیروستائی - مطالعهموردیشمالاستانآ-غربی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
83
 بررسیبهبودکیفیتزندگیازطریقتوسعهاشتغالغیرکشاورزیدرمناطقروستایی - مطالعهموردی : بخشمرکزیشهرستانشاهیندژ -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
84
 اثرشهرکهایصنعتیبرتوسعهروستاییمطالعهموردی: شهرکصنعتیربطدرشهرستانسردشت -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
85
 بررسیبازارهفتگی دوشنبهبازارربطوتاثیراتاقتصادی-اجتماعیآنبرتوسعهنواحیروستاییپیرامون-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
86
 محیطزیستوتوسعهپایدارروستایی - مطالعهموردی : تالابهایبینالمللیشهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
87
 توسعهپایدارونقشزناندراقتصادروستایی - مطالعهموردی:روستایحسنلوازتوابعشهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
88
 بررسیچالشهایمدیریتروستاییدهیاران - مطالعهموردی :دهیارانروستاهایشهرستانپیرانشهر -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
89
 توسعهروستاییدررابطهباتوسعهکشاورزی - مطالعهموردیروستایحسنلو- شهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
90
 نقشمدیریتنوینروستاییدرتوسعهروستاوکشاورزی - مطالعهموردیدهستانترکمانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
91
 اثراتاجرایطرحهادیروستاییدرتوسعهاقتصادیواجتماعیوکالبدیروستا مطالعهموردی: شهرستانشبستر،روستایعلیبیگلو (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
92
   مدیریتریسک،بیمهوبازاریابیمحصولاتکشاورزیونقشآندرتوسعهکشاورزی-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
1391
93
 بررسیپیامدهایهدفمندییارانههادراقتصادروستاوکشاورزیمطالعهموردی: بخشمحمدیار-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
94
 بررسیپتانسیلهایاکوتوریسمسدهایمخذنیآباستانآ.غجهتتوسعهپایدارروستایی - مطالعهموردی : سدحسنلوازشهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
95
 تحلیلیبرعواملمؤثردرمهاجرتنیرویانسانیازروستابهشهر - موردپژوهشی: روستایحسنلوازتوابعشهرستاننقدهدرآذربایجانغربی-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
96
 بررسی استفاده از دانش بومی در بیابان زدایی با تاکید بر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی - اولین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست ( همدان )
1391
97
 ضایعات در محصولات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن همراه با افزایش بهره وری در راستای توسعه پایدار کشاورزی - اولین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست ( همدان )
1391
98
 بررسی ظرفیت های گردشگری شهرستان خوی – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
99
 بررسی گردشگری روستایی و ظرفیت های آن برای توسعه روستایی شهرستان خوی – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
100
 بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
101
 توریسم کشاورزی و توسعه پایدار اقتصاد روستایی – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
102
 بررسی نقش ICT در اقتصاد روستایی کشاورزی – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
103
 توریسم روستایی – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
104
 بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه ها در کاهش میزان گردشگری مناطق روستایی مورد شهرستان ورزقان – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
105
 راههای گسترش و فعال سازی خدمات گردشگری در استان آذربایجان غربی– اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )
1391
106
بررسی میزان بهره مندی روستاییان از فن آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه کشاورزی مورد شهرستان سردشت – اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
1391
107
مهاجرت های روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
108
 نقش باغداری و توسعه پایدار در کشاورزی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
109
 فعال سازی و گسترش صنایع در روستا و تاثیر آنها بر توسعه روستایی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان اورمیه ) – اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
1391
114
اکوتوریسم پایدار مطالعه موردی استان آذربایجان غربی - اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
1391
110
رابطه توپوگرافی با بارش (مطالعه موردی شهرستان اورمیه ) -همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم – پیام نور مرکز سقز
1392
111
نقش شوراها در توسعه روستایی ( مطالعه موردی روستاهای دهستان انزل جنوبی )- همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم – پیام نور مرکز سقز
1392
112
شناخت ظرفیت های طبیعی شهرستان مشکین شهر و قابلیت های آن در صنعت گردشگری - همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم – پیام نور مرکز سقز
1392
113
ارزیابی توانهای محیطی در عمران روستایی ( مطالعه موردی حوضه رود بکشلو چای اورمیه ) - همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم – پیام نور مرکز سقز
1392
114
 بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند توسعه روستایی با تاکید بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی و کالبدی ( نمونه موردی روستاهای دهستان باش قلعه شهرستان اورمیه ) -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )
1391
115
بررسی ظرفیت های گردشگری شهرستان خوی - اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
1391
116
بررسی گردشگری روستایی و ظرفیت های آن برای توسعه روستایی شهرستان خوی- اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
1391
117
 فعال سازی و گسترش صنایع در روستا و تاثیر آنها بر توسعه روستایی پایدار ( مطالعه موردی روستاها ی شهرستان اورمیه ) –              اولین همایش حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
1391
118
رویکردها و استراتژی های توسعه روستایی- همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم – پیام نور مرکز سقز
1392
119
 اثر گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستا ی حسنلو نقده ) - دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
1392
120
  نقش گردشگری در توسعه پایدار ( مطالعه موردی روستا ی امامزاده اورمیه ) - دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی    ایران زمین
1392
121
 بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدارمنابع طبیعی و انسانی- دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
1392
122
 گردشگری و فراغت در ورزش – دومین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه آزاد ملکان
1392
123
 اثرات گردشگری در ناپایداری سکونتگاههای روستایی با توجه به محیط زیست ( مطالعه موردی دهستان باراندوز شهرستان اورمیه )- همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
124
   تاثیر اقلیم در فرایند توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
125
   بررسی آسایش اقلیم گردشگری تالاب مارمیشو برای توسعه گردشگری - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
126
 روش های گسترش گردشگری در شهرهای مرزی با توجه بر صنایع دستی - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
127
 نگاهی به مطالعات گردشگری روستایی در ایران در یک رویکرد فرا تحلیل- همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست پایدار  
1392
128
 دریاچه سد مهاباد و دهکده گردشگری آن با بهره گیری از تکنیک swat- دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
1392
129
 نقش توسعه پایدار در مدیریت صحیح گردشگری دینی در جامعه ایران - )- همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
130
   تاثیر گردشگری بر توسعه روستایی ( مطالعه موردی روستای پلنگان شهر کامیاران ) )- همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
131
 گردشگری ، منابع آب و پایداری شهرها مطالعه موردی تاثیر گردشگری و سد آق چای بر توسعه ، درآمد و پایداری شهرستان چایپاره – اولین کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار تهران
1392
132
 توسعه گردشگری روستاهای ایران – مورد روستاهای آذربایجان - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
133
   بررسی تاثیر شرایط کنونی دریاچه اورمیه بر صنعت گردشگری و توسعه روستایی شهرستان اورمیه - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان 
1392
134
 نقش گردشگری در افزایش خانه های دوم یا ویلایی و تاثیر آن بر توسعه روستایی شهرستان اورمیه – مطالعه موردی روستاهای دهستان بکشلوچای اورمیه – چهارمین همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج
1392
135
نقش آموزش در توسعه روستایی - همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم–دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی
1393
136
 گردشگری و توسعه روستایی - همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم–دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی
1393
137
ارزیابی آثار مجتمع گردشگری باری بر معیشت پایدار ساکنان دهستان انزل شمالی اورمیه - همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم– دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی
1393
138
ساماندهی گردشگری در مناطق اکوتوریستی به منظور ارائه راهبرد توسعه پایدار- همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم– دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی
1393
139
 تاثیر خشک شدن دریاچه اورمیه بر اکوتوریسم و گردشگری از دیدگاه کارکنان سازمان گردشگری شهرستان اورمیه – سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی
1393
140
 بررسی اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی در پارک ملی دریاچه اورمیه - سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی
1393
141
 نظام آبیاری و نقش آن در توسعه کشاورزی - سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی
1393
142
 مدیریت روستایی در رابطه با توسعه کشاورزی - سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی
1393
 
 
 
 
 
فعالیت های پژوهشی
 
ردیف
عنوان طرح
زمان
1
همکاری در تهیه طرح های ساماندهی خدمات روستایی دهستان های:کره سنی سلماس،قلعه دره سی ماکو ، چایباسار جنوبی ماکو در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی.
1370- 1374
2
همکاری در تهیه طرح های هادی روستاهای: قره باغ ارومیه، وردان سلماس، وار خوی، گوگ تپه ارومیه، کشمش تپه ماکو، قره تپه ماکو و سیه باز خوی در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی.
1370- 1374
3
همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی بررسی قابلیت بهسازی روستاهای بالای یکصد خانوار استان آذربایجان غربی. سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
1374
4
مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای باراندوز چای ارومیه – سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
1375
5
مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای یولا گلدی ماکو – سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
1375
6
مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای میرآباد سردشت– سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
1376
7
مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای اوچ تپه قلعه میاندوآب– سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
1376
8
مجری و مدیر طرح ساماندهی عشایر دشت شیبلو اداره کل عشایر آذربایجان غربی– سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
1376
9
مشاور طرح ایجاد اشتغال های زود بازده در جامعه روستایی استان خراسان در جهاد کشاورزی استان خراسان
1378
10
ناظرطرح تحقیقاتی تعیین شاخص ها و معیارهای عضوگیری در رشد تعاونیهای استان آ- غربی.
1383
11
همکار طرح تحقیقاتی تاثیر دوره آبداران روستایی در ارتقاء کیفیت استفاده از تأسیسات آبرسانی در جامعه روستایی استان آذربایجــان غربی در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی.
1385
12
ناظر طرح پژوهشی نقش شهر مهاباد در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
1387
13
مجری طرح تحقیقاتی تعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکو توریستی شهرستان ارومیه- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
1387
14
مجری طرح تحقیقاتی شناسایی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی در مناطق روستایی آذربایجان غربی- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
1387 و1388
15
بررسی میزان تمایل کشاورزان عضو شرکت تعاونی تولید یورقون آباد به یکپارچه سازی اراضی و تعیین عوامل موثر بر آنها- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
1388
16
ناظر طرح پژوهشی تحلیل صنعت توریسم در ایران ( مورد شهرستان چالدران )- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
1388
17
ناظر طرح پژوهشی نقش شهر میانه اندام خوی در توسعه فضایی استان آ- غربی- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
1390
18
اجرای طرح پژوهشی بررسی میزان تمایل کشاورزان عضو شرکت تعاونی تولید روستایی نازلوچای به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین عوامل موثر برآن ( مجری طرح )
1391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سخنرانی های علمی
 
ردیف
عنوان
زمان
1
بررسی جایگاه روستـــا در اقتصاد کلان کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان. 
1378
2
بررسی نظریات توسعه روستایی و مطابقت آن با نظریات اعمال شده در وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سازمان جهـــاد کشـاورزی استان آذربایجان غربی. 
1381
3
بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 75- 1355( مورد روستاهای بالای یکصد خانوارشهرستان ارومیه)، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.
1381
4
بررسی پدیده مهاجرت های روستایی ایران بعد از اصلاحات ارضی و ارائه مدل تحلیلی این پدیده در کشور ایران، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سازمان جهـــاد کشـاورزی استان آذربایجان غربی.
1381
 
 
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
ردیف
مشخصات
زمان
1
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میر هدایت حصاری دانشجوی مرکز مدیریت دولتی آذربایجان غربی با عنوان «ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی طرحهای عمرانی (راه روستایی) – مورد روستاهای شهرستان ارومیه».
1381
2
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد تقی مهدیلو دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان    «بررسی میزان موفقیت های شرکتهای تعاونی تولیدی روستایی آذربایجان غربی وعوامل موثربر آن».
1388
3
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد پور فتحی دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان با       عنوان «مقایسه تطبیقی میزان توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی دهستانهای اهر با بهره گیری از مدل تاکسونومی».
1388
4
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هیوا حسن پور دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه با       عنوان «بررسی و شناسایی توانمندیهای توریسم روستایی در شهرستان سردشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS  .
1389
5
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد بازوند دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه با عنوان «برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم ( مطالعه موردی شهرستان پلدختر ) .
1389
6
 راهنمایی پایان نامه نقش و عملکرد گردشگری در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی روستای بند ارومیه - سرکار خانم فریده حاجی پور ( بهمن 1390 )
1390
7
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرید عبدالحسین زاده دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه با       عنوان (تبیین و علل حاشیه نشینی و پیوند آن با مهاجرتهای روستایی – مورد شهرستان بناب ) .
1389
8
استاد مشاور پاین نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه محمدی دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز گنبد با عنوان      " بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در اشتغال زایی زنان با تاکید بر توسعه پایدار روستایی"
1389
9
راهنمایی پایان نامه تعیین سطوح توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی شهرستان بوکان- سرکار خانم شیلان ستایش( آذر 1390 )
1390
10
راهنمایی پایان نامه امکان سنجی توانهای توسعه گردشگری در نواحی روستایی ( مطالعه موردی : بخش صفاییه خوی ) – آقای سجاد نمکی ( خرداد 1391 )
1391
11
مشاوره پایان نامه بررسی نقش مجتمع های پرورش ماهیان سردآبی در اشتغال زایی و توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان کردستان فرزاد یونسی ( شهریور 1391 )
1391
12
مشاوره پایان نامه بررسی تاثیر کشت پیاز در اقتصاد روستایی شهرستان بناب ( مطالعه موردی دهستان بناجوی شرقی ) توحید ولی زاده   ( شهریور 1391 )
1391
13
راهنمایی پایان نامه تحلیل توسعه یافتگی روستایی و اولویت بندی مسائل و مشکلات (نمونه موردی بخش انزل شهرستان ارومیه )مهدی بابایی _ پاییز 1391
1391
14
راهنمایی پایان نامه بررسی علل و عوامل حاشیه نشینی و رابطه آن با مهاجرت های روستا – شهری   ( نمونه موردی شهر ارومیه ) محبوب بابایی _ پاییز 1391
1391
15
راهنمایی پایان نامه ارزیابی اثرات کالبدی ، اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح های هادی روستایی ( نمونه موردی روستاهای بخش مرکزی ارومیه ) عبدالقادر قدرت گوجار _ پاییز 1391
1391
16
مشاوره پایان نامه مطالعه اشتغال غیر کشاورزی و تنوع بخشی اقتصاد روستایی ( نمونه موردی بخش مرحمت آباد شهرستان میاندواب ) آرزو انوری _ پاییز 1391
1391
17
مشاوره پایان نامه بررسی اثرات اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار سد حسنلو در توسعه و رونق اقتصاد روستایی ( نمونه موردی روستاهای منطقه سولدوز ) سجاد انداز _ پاییز 1391
1391
18
راهنمایی پایان نامه ارزیابیو رتبه بندی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ های شاخص های توسعه - عقیل خالقی - پاییز 1391
1391
19
راهنمایی پایان نامه امکان سنجی ایجاد بازارچه های مرزی (دربند دزلی ) – خالد احمدی _ پاییز 1391
1391
20
مشاوره پایان نامه بررسی و مطالعه ظرفیت ها و محدودیت های توسعه گردشگری در نواحی روستایی ( مطالعه موردی : بخش تخت سلیمان تکاب) – نسرین سروی تکان تپه _ پاییز 1391
1391
21
مشاوره پایان نامه بررسی و شناسایی پتانسیل های توریسم بخش سیلوانا با استفاده از مدل تحلیلی swot  - مظفر محمدی _ پاییز 1391
1391
22
راهنمایی پایان نامه بررسی رابطه بین سطوح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان اورمیه و مهاجرت به شهر اورمیه – قاسم خانی -                                         زمستان 1391
1391
23
راهنمایی پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های عمرانی بر توسعه پایدار روستایی ایران با نگرش موردی روستاهای بالاتر از 50 خانوار شهرستان اسکو در مقطع زمانی 1365 تا 1390 – اسماعیل کارگذار بیرامی
1392
24
مشاوره پایان نامه بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی شهری بر سکونتگاههای روستایی با استفاده از راهبرد مدل سازی سلول های خودکار – روژین عزیزی
1392
25
راهنمایی پایان نامه تحلیل فضایی نواحی صنعتی روستایی در استان آذربایجان غربی – بهناز نجفی
1392
26
راهنمایی پایان نامه بررسی و تحلیل علل مهاجرتهای روستا شهری در ایران از دهه 1355 تا 1389 (مورد دهستان انزل شمال شهرستان اورمیه )- محمد امانی اصل
1392
27
 راهنمایی پایان نامه سطح بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه بر اساس خدمات روستایی با استفاده از مدل چند معیاره تاپسیس- رضوان صفرخانی
1392
28
  راهنمایی پایان نامه ار زیابی و رتبه بندی مناطق روستایی شهرستان های استان آذ ربایجان غربی از لحاظ های شاخص های توسعه – هاجر حیدر ثانی
1392
29
 مشاوره پایان نامه بررسی نقش شورای حل اختلاف روستایی در عملکرد مدیریت روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون شهر زنجان)- خالد علی پور
1392
30
  راهنمایی پایان نامه مکان یابی شهرکهای صنعتی با استفاده از GIS   و مدل AHP ( مطالعه موردی بخش صفاییه شهرستان خوی ) – سهیلا جهانگیری      
1392
31
 مشاوره پایان نامهبررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در شعب بانک تجارت      استان آذربایجان غربی
1392
32
  راهنمایی پایان نامه آمایش سرزمین و ارزیابی شاخصهای اجتماعی – اقتصادی مناطق روستایی شهرستان سقز – کامل محمودی       
1392
33
  راهنمایی پایان نامه تحلیل نقش مهاجرت های روستایی بر حاشیه نشینی شهر مهاباد در مقطع زمانی 1345 تا 1392 – جلال خضر      سوری
1392
34
  راهنمایی پایان نامه بررسی تاثیر مهاجرت های روستایی بر شکل گیری حاشیه های غیر قانونی شهر مراغه – نمونه موردی منطقه میکائیل آباد در دهه 65-90 – صادق دوستان
1392
35
راهنمایی پایان نامه بررسی تحلیل نقش زنان در اقتصاد روستایی مطالعه - موردی روستاهای بخش حسنلوی شهرستان نقده – زهرا محمدی
1392
36
راهنمایی پایان نامه بررسی صنایع روستایی و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه - موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اورمیه – الهام شکری
1392
37
راهنمایی پایان نامهمدیریت بحران و مکان یابی مناسب ترین مراکز سکونتگاهی دهستان بخش مرکزی شهرستان ورزقان با استفاده از – الناز خدادادی  
1393
38
راهنمایی پایان نامهبررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر ساختار مساکن روستایی با هدف ارائه الگویی متناسب برای آینده در دهستان انزل شمالی ( مورد : تاثیر عوامل اقلیمی ، توپوگرافی و نوع معیشت ) – سحرناز سودمند  
1393
39
راهنمایی پایان نامه تحلیل و استاندارد سازی توزیع زیر ساخت های خدمات گردشگری در روستاهای بخش سیلوانا   با نرم افزار GIS  - فرزاد چالیک
1393
 
تألیفات
 
ردیف
مشخصات
زمان
1
تلخیصی بر مبانی جغرافیای جمعیت، امامعلی عاشری – فرخ تکین باباخانی، انتشارات طائب.
1388
2
تلخیصی از فلسفه جغرافیا، امامعلی عاشری – مجید سبزیکاری ، انتشارات حقوق اسلامی.
1387
3
تلخیصی بر مبانی جمعیت شناسی، امامعلی عاشری – باقر قسمتی ، انتشارات حقوق اسلامی.
1387
4
تلخیصی بر مبانی جغرافیای شهری، امامعلی عاشری – مجید سبزیکاری ، انتشارات حقوق اسلامی.         
1386 
 
 
 
عناوین دوره های طی شده
 
 
ردیف
محل برگزاری دوره
نام دوره
زمان
1
مرکز آموزش عالی شهید باکری
اصول و مبانی کامپیوتر
1373
2
دانشگاه پیام نور
مدیریت دانشگاهی
1387
3
دانشگاه پیام نور
نظارت و ارزیابی
1387
4
دانشگاه پیام نور
آشنایی با روشهای مشاوره
1389
5
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی
آموزش همگانی انتظامی کارکنان دولت
1389
 
مسئولیت های اجرایی و همکاری در مجامع و کمیته های علمی
 
ردیف
عنوان سمت اجرایی یا علمی
زمان
1
عضو شورای نظارت و تصویب طرح های روستایی استان آذربایجان غربی. 
از 1370 تا 1374
2
 عضو کمیسیون حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان غربی.
از 1370 تا 1374
3
 مدیر گروه علوم انسانی مرکز آموزش عالی شهید باکری
از 1372 تا 1377
4
عضو اتاق فکر اداره کل تعاون استان آذربایجان غربی.
از 1374 تا 1390
5
مشاور مطالعاتی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان.
از 1378 تا 1379
6
عضو شورای نظارت، کنترل و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.
از 1381تا 1385
87
عضو شورای پژوهش استانداری آذربایجان غربی.
از   1387 تا1390
8
عضو هیات تحریریه مجله علمی تخصصی پیام نور
1387
9
داور مقالات مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان
1388 تا کنون
10
طراحی سوال جهت آزمونهای سراسری دانشگاه پیام نور- دروس تخصصی رشته جغرافیا
1389 تا کنون
11
عضو کمسیون موارد خاص استانی استانهای آذربایجان غربی و اردبیل
از   1387 تا1390
12
ریاست 6 همایش برگزار شده ملی در رشته های جغرافیا ، فیزیک و 4 همایش منطقه ای در رشته های متعدد
از   1385 تا 1390
13
رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
از   1386 تا 1390
14
رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و دریافت 40 لوح تقدیر ملی و استانی
از   1385 تا 1390
15
   مدیر گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز اورمیه
1390 تا کنون
16
   مدیر گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز اورمیه
1392
 
    
پست الکترونیک:ali2513a@yahoo.com