بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

روانشناسي عمومي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تربيت بدني و علوم ورزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تربيت بدني و علوم ورزشي(خواهران و برادران)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع(خواهران)

وضعيت منابع (برادران)

جدول تطبيق

كتابداري(مخصوص وروديهاي 88 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق


كتابداري و اطلاع رساني(مخصوص وروديهاي 89 و بعد از آن )

كتابداري (كارداني)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع


وضعيت منابع

جدول تطبيق

نظام تجميع

علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع
(اصلاحيه 3/2/91)

جدول تطبيق

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

روانشناسي عمومي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مشاوره و راهنمايي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي ناپيوسته

رشته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش وپرورش ابتدايي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

امور تربيتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع
(اصلاحيه 3/2/91)

جدول تطبيق

آموزش حرفه وفن

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تربيت بدني و علوم ورزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

 
     
بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي- دروس عمومي

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

---------------

جدول تطبيق

دروس عمومي مقطع كارشناسي ناپيوسته

ليست ارائه دروس

-------------

جدول تطبيق