گروه آمار و اطلاعات

« شرح وظايف گروه آمار و اطلاعات »
-جمع آوري، تهيه و تنظيم و روزآمدكردن كليه آمارهاي كلان دانشگاه شامل آمار دانشجويي، كاركنان علمي و غير علمي، فضاي آموزشي و نظاير آنها.
- تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه كليه واحدهاي سازماني دانشگاه.
- تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها، نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه.
- شركت فعال در شوراها، كميته ها و اظهارنظر پيرامون مسائل مربوط.
- انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما