توجهههههههه
 • 1393/1/30 شنبه توجهههههههه
  تربیت بدنی 1و2 در تاریخهای 30/1/93 و6/2/93 و 20/2/93 (برادران وخواهران) در سالن تربیت بدنی الغدیر برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویانی که با استاد اسکندری درس زبان عمومی دارند.
قابل توجه دانشجویان رشته الهیات:
 • 1393/1/30 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته الهیات:
  دانشجویانی که در تاریخ 17/2/93 با استاد سلیمانی کلاس دارند به تاریخ 6/2/93 منتقل گردیده است. 1-درس جزا (2)در تاریخ 6/2/93 ساعت 10-30/8 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 2-درس زبان (1) در تاریخ 6/2/93 ساعت 30/11-10 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 3-درس زبان (2)در تاریخ 6/2/93 ساعت 14-30/12 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 4-درس زبان (3)در تاریخ 6/2/93 ساعت 30/15-14 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. دانشجویانی که در تاریخ 24/2/93 با استاد سلیمانی کلاس دارند به تاریخ 8/2/93 منتقل گردیده است. 1-درس متون فقه (1) در تاریخ 8/2/93 ساعت 10-30/8 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 2-درس متون (2) در تاریخ 8/2/93 ساعت 30/11-10 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 3- درس متون (4) در تاریخ 8/2/93 ساعت 14-30/12 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 4-درس حقوق اداری (2) در تاریخ 8/2/93 ساعت 30/15-14 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. برنامه ریزی
قابل توجه دانشجویان رشته الهیات
 • 1393/1/30 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته الهیات
  دانشجویانی که در تاریخ 6/2/93 با استاد سلیمانی کلاس دارند به تاریخ 17/2/93 منتقل گردیده است. 1-درس جزا (2)در تاریخ 17/2/93 ساعت 10-30/8 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 2-درس زبان (1) در تاریخ 17/2/93 ساعت 30/11-10 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 3-درس زبان (2)در تاریخ 17/2/93 ساعت 14-30/12 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 4-درس زبان (3)در تاریخ 17/2/93 ساعت 30/15-14 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. دانشجویانی که در تاریخ 8/2/93 با استاد سلیمانی کلاس دارند به تاریخ 24/2/93 منتقل گردیده است. 1-درس متون فقه (1) در تاریخ 24/2/93 ساعت 10-30/8 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 2-درس متون (2) در تاریخ 24/2/93 ساعت 30/11-10 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 3- درس متون (4) در تاریخ 24/2/93 ساعت 14-30/12 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 4-درس حقوق اداری (2) در تاریخ 24/2/93 ساعت 30/15-14 با استاد سلیمانی برگزار می گردد
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی
 • 1393/1/25 دوشنبه قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی
  1-آزمون میان ترم درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی در تاریخ 11/2/93 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 2-آزمون میان ترم درس اصول برنامه ریزی آموزشی در تاریخ 11/2/93 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 3-آزمون میان ترم درس نظارت وراهنمایی تعلیماتی در تاریخ 22/2/93 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 4-آزمون میان ترم درس تنظیم بودجه وامور مالی در تاریخ 22/2/93 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 5- آزمون میان ترم درس ارزشیابی آموزشی در تاریخ 8/2/93 با استاد سلیمانی برگزار می گردد. 6-آزمون میان ترم درس مدیریت اسلامی در تاریخ 8/2/93 با استاد سلیمانی برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته الهیات:
 • 1393/1/25 دوشنبه قابل توجه دانشجویان رشته الهیات:
  1-آزمون میان ترم درس قواعد فقه 1 در تاریخ 15/2/93 از فصول اول کتاب تا صفحه 89 با استاد سیامی برگزار می گردد. 2-آزمون میان ترم درس فقه 2 در تاریخ 15/2/93 از اول مبحث التجارت از صفحه 174 تا صفحه 199 (تا سر خیارات) از کتاب عربی با استاد سیامی برگزار می گردد. 3-آزمون میان ترم درس فقه 5 در تاریخ 15/2/93 مبحث نکاح از صفحه 109 تا آخر صفحه 129 از کتاب عربی با استاد سیامی برگزار می گردد. 4-آزمون میان ترم درس اصول فقه 4 در تاریخ 15/2/93 از صفحه 7 تا آخر مبحث برائت صفحه 55 واز صفحه 122 تا 167 با استاد سیامی برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی
 • 1393/1/25 دوشنبه قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی
  آزمون میان ترم درس رشد(1)در تاریخ 1/2/93 از فصول 1،2،3،4،5،7،8،9 با استاد اکبرزاده برگزار می گردد. آزمون میان ترم درس مبانی واصول مشاوره وراهنمایی در تاریخ 1/2/93 از فصول 1 تا آخر 5 از کتاب آخوندی واز کتاب وکیلی فقط فصل 9 با استاد اکبرزاده برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع:
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
 • 1393/1/20 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
  1-کلاس درس آیین دادرسی کیفری روز چهارشنبه مورخ 3/2/93 از ساعت 30/12-11 با استاد باری برگزار میشود 2-کلاس درس حقوق جزای عمومی (3) روز چهارشنبه مورخ 3/2/93 از ساعت 17-30/15 با استاد باری برگزار میشود
قابل توجه دانشجویانی که با استاد امامی درس پروژه دارند
قابل توجه دانشجویانی که با استاد اردلان درس پروژه دارند
قابل توجه دانشجویانی که درس آزمایشگاه فیزیک دارند
 • 1393/1/20 چهارشنبه قابل توجه دانشجویانی که درس آزمایشگاه فیزیک دارند
  1- کلاس درس آزمایشگاه فیزیک (1)روز جمعه درتاریخهای 29/1/93 و 19/2/93 درساعت 30/10-30/8 واقع درمیدان معلم دبیرستان شهدای دانش آموز برگزار میشود 2-کلاس درس آزمایشگاه فیزیک (2)روز جمعه درتاریخهای 29/1/93 و 19/2/93 درساعت 30/12-30/10 واقع درمیدان معلم دبیرستان شهدای دانش آموز برگزار میشود 3- کلاس درس آزمایشگاه فیزیک رشته کشاورزی روز جمعه درتاریخهای 29/1/93 و 19/2/93 درساعت 14-12واقع درمیدان معلم دبیرستان شهدای دانش آموز برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
 • 1393/1/18 دوشنبه قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
  1-کلاس درس آزمایشگاه مدار منطقی درروز دوشنبه مورخ 25/1-1/2 درساعت 30/11-8 با استاد حشمتی برگزار میشود 2-کلاس درس آزمایشگاه ریز پردازنده درروز دوشنبه مورخ 25/1-1/2 درساعت 30/15-30/12 با استاد حشمتی برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته ها (برادران)
 • 1393/1/16 شنبه قابل توجه کلیه دانشجویان رشته ها (برادران)
  1-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (1) از ساعت 15-13 واقع در اشتهارد میدان شهید سلطانی پشت ساختمان تامین اجتماعی سالن الغدبر با استاد خانم عسگری درتاریخهای 30/1-6/2-30/2 برگزار میشود. 2-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (2) از ساعت 17-15 واقع در اشتهارد میدان شهید سلطانی پشت ساختمان تامین اجتماعی سالن الغدبر با استاد خانم عسگری درتاریخهای 30/1-6/2-30/2 برگزار میشود.
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته ها (خواهران)
 • 1393/1/16 شنبه قابل توجه کلیه دانشجویان رشته ها (خواهران)
  1-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (1) از ساعت 30/10-30/8 واقع در اشتهارد میدان شهید سلطانی پشت ساختمان تامین اجتماعی سالن الغدبر با استاد خانم عسگری درتاریخهای 30/1-6/2-30/2 برگزار میشود. 2-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (2) از ساعت 30/12-30/10 واقع در اشتهارد میدان شهید سلطانی پشت ساختمان تامین اجتماعی سالن الغدبر با استاد خانم عسگری درتاریخهای 30/1-6/2-30/2 برگزار میشود.
قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی
 • 1392/12/24 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی
  1-کلاس درس مدیریت تولیدات روستایی روزهای یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 10-30/8 با استاد احمدزاده یرگزار میشود 2-کلاس درس مدیریت واحدهای زراعی دامی روز های یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 30/11-10 با استاد احمدزاده یرگزار میشود 3-کلاس درس ساختمانهای مقاوم دربرابر بلایای طبیعی روزهای یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 14-30/12 با استاد احمدزاده یرگزار میشود 4-کلاس درس راههای روستایی روز های یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 30/15-14 با استاد احمدزاده یرگزار میشود
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.