شماره تماس های دانشگاه پیام نور واحد پردیس

آدرس: اتوبان تهران بومهن، شهر جدید پردیس، فاز یک، محله یک، خیابان فروردین شمالی، خیابان نوروز، روبروی مسجد الزهرا(س)

پست الکترونیکی pnupardis@gmail.com  :   صندق پستی1658168697 :