نام مرکز/واحد:حسن آباد

سامانه اطلاع رساني دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد:

http://teh-hasanabad.pnu.ac.ir

ریاست :آقای دکتر فضل الله اسماعیلی

روزهاي ملاقات دوشنبه ساعت 12-8

آدرس:

ساختمان آموزشي و اداري : شهرري – حسن آباد فشافويه – خيابان امام خميني (ره) – خيابان شيخ كليني (ره) دانشگاه پيام نور مركز حسن آباد

كد پستي 155-18335

 
 
 
             
         
   
  • رشته هاي فعال
  • امكانات علمي
  • مديران و كاركنان
  • تلفن هاي تماس 1
مهندسي صنايع2- حسابداري،3- الهيات تاريخ و فرهنگ تمدن 4- ،الهيات فقه و مباني حقوق،5- علوم اجتماعي – پژوهشگري 6- علوم اجتماعي تعاون و رفاه ،7- حقوق، ،8- مديريت دولتي،9- مديريت بازرگاني، 10 - ،مهندسي مديريت و آباداني روستاها 11- ،مهندسي اقتصاد كشاورزي،12- علوم كامپيوتر 13- فيزيك حالت جامد 14- رياضي كاربردي 15- رياضيات و كاربردها 16- علوم اقتصادي 17- حسابداري 18- تاريخ 19- مهندسي مديريت پروژه 20- مديريت صنعتي 21- الهيات فلسفه و كلام 22-روانشناسي 23- روابط عمومي 24- علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي ) 25- علوم تربيتي (مشاوره و راهنمايي) 26- مترجمي زبان انگليسي 27- مديريت جهانگردي


داراي سالن كتابخانه

داراي سايت كامپيوتر در فضاي 61 متري با تعداد 32 رايانه . سيستم ارتباطي دكل پهناي باند 5/3 اينترنت نيز متصل است .

داراي آزمايشگاههاي فيزيك

داراي نمازخانه


حسين رحماني تير كلائي

سمت : معاونت آموزشي

حميد رضا پيروزيان

سمت: مسئول آموزش

ثريا رضايي

سمت: سرپرست امور اداري

فاطمه يادگاري

سمت: مسئول امور فرهنگي

فاطمه احمدآبادي

سمت: مسئول روابط عمومي

وحيد ولي محمدي

سمت : مسئول رايانه


پست الكترونيك واحد رايانه :rayaneh3886@hassanabad.tpnu.ac.ir


تلفن گويا : 2-56223011 و 4- 56226252 و 56226356 و 56226373

مسئول دفتر رياست : داخلي 150

امور اداري : داخلي 108

امور مالي : داخلي 102

مسئول آموزش : داخلي 103

امور فرهنگي داخلي : 134

نهاد رهبري : داخلي 120

انبار دار : داخلي 115

كارپرداز : داخلي 135

كارشناس رايانه : داخلي 106

كارشناس مالي دانشجويي : 101

كارشناس مالي : 110

كارشناس رشته حقوق،الهيات ، تاريخ : 118

كارشناس رشته رياضي فيزيك،علوم كامپيوتر :119

كارشناي رشته مديريت بازرگاني ،دولتي ، صنعتي : 109

كارشناس رشته : مهندسي صنايع ، مديريت پروژه ، مهندسي كشاورزي : 125

كارشناس رشته علوم اقتصادي ، علوم اجتماعي ، حسابداري : 113

كارشناس فارغ التحصيلان 123و 117

كارشناس برنامه ريزي : 133

مسئول پرتال و دبير خانه : 127

مسئول روابط عمومي : 136   
             
   
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما