كتابهاي فرادرسي
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
كتابهاي فرادرسي
 
 
با عنايت به مصوبه دويست و نود و سومين جلسه شوراي پژوهشي مقرر شد تقاضاي چاپ كتابهاي فرادرسي ابتدا توسط صاحب اثر به دانشكده ذيربط ارسال شود، دانشكده با مشورت گروه مربوط موضوع را بررسي و در صورت تاييد فرادرسي بودن اثر، نتيجه را به مديريت تحقيقات اعلام نمايد. پس از ارسال متن خبر از طرف دفتر تحقيقات براي دو ارزياب، در صورتيكه امتياز تخصيص داده شده توسط ارزياب حداقل 50% امتياز نمون برگ ارزيابي كتابهاي فرادرسي باشد موضوع در شوراي پژوهشي مطرح مي­شود. پس از تأييد نهايي شوراي پژوهشي؛ متن خبر براي ويراستار معرفي شده از طرف دانشكده مربوطه ارسال مي­شود و در پايان متن اصلاح شده جهت ارسال به چاپخانه ارسال مي­گردد.
 
 
 
 
 
 
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما