مرکز تهران غرب

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی

زهرا زمانی

کارشناس اتوماسیون و مسئول سایت دانشجویی

-

2189

وظایف و اختیارات :

Email : zamany@gharb.tpnu.ac.ir

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما