كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
        
تماس با گروه:
 
1. مریم افخمی :       گروه سفرهای علمی، همایشها و پاداش مقالات
 
·    همایشها (ملی – تخصصی – استانی)
·    کارگاههای علمی
·    تاسیس پژوهشکده ها
·    فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور
·    صدور احکام شورای پژوهشی
·    حمایتهای مالی از همایشها و سمینارهای سایر سازمانها وموسسات
 
شماره تماس :    مستقیم :      22485210 ،    داخلی :      2478
 
 

بيشتر