متون عمومي

مدارک لازم جهت ارزیابی نامه استعلام اداره ثبت اختراع و تأیید اختراع در مدیریت مالکیت فکری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

 1-  تکمیل پرسشنامه مشخصات اختراع (لینک اسناد- فرمها)

2  - ارائه درخواست کتبی
3 - ارائه تصویر نامه ریاست محترم اداره ثبت اختراعات به سازمان و اظهارنامه ارائه شده به اداره ثبت اختراعات(در خصوص نامه های استعلام اداره ثبت اختراع) یا ارائه کپی برابر با اصل شده گواهی ثبت اختراع و یا آوردن همزمان کپی و اصل گواهی جهت رویت کارشناسان مدیریت مالکیت فکری در خصوص تقاضاهای دریافت تأییدیه اختراع
4 -  ارائه شرح کامل اختراع طبق استاندارد زیر:
الف- عنوان اختراع
ب- زمینه فنی مربوط به اختراع و دانش قبلی مربوطه
ج - ارزیابی دانش قبلی
د -  افشای اختراع
ه -  ارائه راه انجام اختراع
و -  تأثیرات سودمند اختراع
ز -  ادعاها
ح -  چکیده
ط -  اشکال و تصاویر
5 - درصورتی که اختراع توسط شخص، گروه و انجمنی تأیید شده است، تأییدیه مذکور باید ضمیمه مدارک فوق شود.

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما