متون عمومي
قراردادها
فرم (شماره 3) قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب طرح گرانت
فرم‌ (شماره 8 ) قرارداد برگزاري كارگاه علمي
فرم‌(شماره10) قرارداد برگزاري همايش علمي
فرم (شماره 16) قرارداد انجام طرح پژوهشي در محورهاي اولويت‌دار نيازهاي تحقيقاتي دانشگاه (حمايتهاي عمودي)
فرم (شماره 18) قرار انجام طرح پژوهشي در حوزه فناوريهاي پيشرفته(حمايتهاي عمودي)
فرم (شماره 20) قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي
فرم (شماره 21) توافقنامه داخلي با عضو علمي براي انجام طرح پژوهشي واگذار شده از طرف ساير نهادها
فرم (شماره 27) قرارداد خدمات تخصصي نظارت بر اجراي طرح پژوهشي در قالب اعتبار گرانت
فرم (شماره 29) فرم قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان
فرم (شماره 31) قرارداد خدمات تخصصي نظارت بر اجراي طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان

بيشتر

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما