پ

طرحهاي خاتمه يافته - علوم انساني  (از ابتدا تا مهر 87)

رديف

مجري

محل خدمت

عنوان طرح

1

اژدر كرمي

خلخال

بررسي مسائل ومشكلات جوانان خلخال

2

دكتر علي اكبر خسروي نژاد

ساوه

پيش بيني نيازهاي مصرفي خانوارهاي ايراني

3

محسن عيسوي

مركز اروميه

تاثير فعاليتهاي حركتي بر پيشرفت قابليت هاي ادراكي -حركتي دانش اموزان عقب مانده ذهني استان آذربايجان غربي در سال تحصيلي 75-76

4

عبدالحسين تفضلي مقدم

مركز مشهد

مقايسه علائق سرگرميها وارزوهاي نوجوانان وجوانان قبل انقلاب وبعد از انقلاب اسلامي در خراسان

5

مليحه نيك كار

مر كز شيراز

بررسي وضعيت موجود كتابخانه هاي مراكز دانشگاه پيام نور

6

گيتي صلاحي اصفهاني

مركز ساوه

ارزيابي توان علمي جمعيت محلي در توسعه اقتصادي -ااجتماعي وفرهنگي شهرستان ساوه

7

دكتر رضا نيلي پور

سازمان مركزي

خود آموز رايانه اي زبان انگليسي بنيادي

8

اردوان ميرزايي

سازمان مركزي

مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره هاي فراگيربا دانشجويان رسمي ومعادل دانشگاه پيام نور

9

دكتر احمد وند

سازمان مركزي

درونگرايي وبرونگرايي و روان نژندي در دانشجويان روانشناسي وعلوم اجتماعي

10

ابوالفضل فراهاني

سازمان مركزي

بررسي هزينه هاي اقتصادي ومقايسه كيفيت اموزشي وسطح يادداري دانشجويان تربيت بدني دانشگاه يام نور با دانشگاههاي سنتي..

11

آ نيتا مجيدي هروي

سازمان مركزي

بررسي وضعيت اعضاي هيات علمي موجود ومقايسه ان با وضعيت مطلوب

12

دكتر محمد علي عباسيان چالشتري

مركز تهران

اسامي خاص توصيفات وگرايشهاي قضيه اي

13

مهنا ز علي اكبري

اهواز

ساخت و اعتبار يابي مقياسي براي سنجش عوامل فشارزا هاي رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز

14

دكترمنيژه كرباسي

همدان

ديد گاه هاي دانشجويان پيام نور منطقه 6 نسبت به عوامل موجود در آموزش از راه دور در سال تحصيلي 79-80

15

گيتي صلاحي اصفهاني2

ساوه

بررسي مشكلات پژوهشي در دانشگاه پيام نور و ارائه راهكارهاي آن

16

دكتر فرهاد خداداد كاشي

سازمان مركزي

براورد و ارزيابي كارايي فني در صنايع كارخانه اي ايران

17

محمد جواد حضوري

دليجان

بررسي رضايتمندي و تعهد سازماني اعضاي علمي دانشگاه پيام نور

18

دكترمحمد علي احمدوند 2

سازمان مركزي

تحليل علمي آزمونها

19

دكتر حسن درويش

سازمان مركزي

نيازسنجي مديران و كاركنان سازمان مركزي دانشگاه پيام نور

20

مهناز علي اكبري 2

اهواز

بررسي رابطه بين ملاكهاي همسر گزيني دانشجويان زن و مرد دانشگاه پيام نور اهواز در زمان ازدواج و رضايت زوجين پس از آن

21

دكتر علي اكبر احمدي

ساوه

مستند سازي فرايند هاي آ موزشي مسئله دار(دوره كارشناسي ) و پيشنهاد راهكارهاي بهبود كيفيت آنها در دانشگاه پيام نور

22

سعيد مظلوميان

مركز خرامه

عوامل موثر بر افت تحصيلي دانشجويان مراكز تحت پوشش منطقه 5 دانشگاه پيام نور

23

دكتر احمد علي پور

سازمان مركزي

تأثير استرس امتحان بر Ig A و... كورتيزول بزاقي كودكان

24

دكتر منيژه كرباسي 2

مركز همدان

اختلالات شخصيتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان در سال تحصيلي 1382-83

25

حمزه دانشمندي

گلپايگان

تأثير تمرينات منتخب Maxex  بر توان بي هوازي ژيمناستيك كاران پسر 14 الي 15 ساله

26

دكتر زهرا گواهي

مركزمشهد

مطالعه احكام فقهي وحقوقي پديده هاي نوين پزشكي

27

محمد جواد حضوري 2

مركز ورامين

طراحي واستقرار نظام پيشنهادها

28

دكتر فرهاد شقاقي

منطقه ده

بررسي مقايسه اي خود شكوفايي  دختران وپسران دانشجو در مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور

29

دكتر لطف ا...فروزنده

سازمان مركزي

بررسي شيوه اجرايي ساختار عدم تمركز در سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور

30

دكترحسن درويش

سازمان مركزي

 نياز‌سنجي آموزشي مديران و كاركنان سازمان مركزي پيام نور 

31

دكتر محمد علي ابراهيمي

سازمان مركزي

مطالعه و بررسي رشته ها و مقاطع تحصيلي دانشگاههاي باز در ايران و چند كشور جهان

32

دانشگاه پيام نور مركز شيراز

 

بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور، مركز شيراز نسبت به وضعيت و مشكلات دانشگاه 

33

كريم سواري، دكتر مهناز مهرابي زاده هنرمند

 

بررسي عوامل مؤثر درون دانشگاهي بر جذب دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بندر امام خميني (ره) به يادگيري قرآن

34

الخاص ويسي

 

جايگاه زبان در مطالعات روان شناسي

35

دكتر هادي شريف‏مقدم

 

سواد اطلاعاتي و مسئوليت خطير آموزش و پرورش

36

محمدحسين لطفي

 

نقش و عوامل تعيين كنندة منافع ملي در سياست خارجي

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما