درباره مرکز

مركز آزمون ضمن انجام فعاليت هاي آزموني پايان نيمسال و همچنين نظارت بر برگزاري آزمون ها در كليه استانها ومراكز، خواستار برگزاري آزمونهاي امن آرام با رعايت معيار هاي علمي لازم مي باشد

اين مركز شامل 3 زيرگروه: آزمون،  فراگير  و بانك سوال مي باشد.