ارتبا ط با ما
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
ارتباط با ما

 آدرس ستاد استاني
  اروميه- كيلومتر 3 جاده اروميه- سلماس  - روبروي ساختمان امور اتباع ومهاجرين خارجي
دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
شماره تلفنخانه 2769753-2769787(0441)
دورنگار 2755932(0441)
كد پستي: 68571-57169
پست الكترونيك:
Ravabet_pnu@yahoo.com

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما