اطلاعیه
يكشنبه 23 آذر 1393 لیست 33عنوان درسی در نیمسال اول 94-93 که آزمون آنها به صورت کتاب باز برگزار خواهد شد

ردیف

نام درس

کد درس

رشته

تاریخ

ساعت آزمون

1

ترمودینامیک

1315019

مهندسی هوافضا

 مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

مهندسی مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

مهندسی راه آهن جریه

 

 

4/10/1393

 

 

10:30  الی   8:30

 

 

1315135

مهندسی خودرو

مهندسی پزشکی بیومتریال

1315294

مهندسی برق  گرایش قدرت

2

ترمودینامیک 2

 

 

1315022

مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

مهندسی مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی (ارشد)

 

 

9/10/1393

 

 

15:00 الی  13:00

3

ترمودینامیک و انتقال حرارت

1311004

مهندسی مدیریت اجرایی

4/10/1393

10:30 الی   8:30

4

آیرودینامیک 1

1315068

مهندسی هوافضا

27/10/1393

15:00 الی   13:00

5

آیرودینامیک 2

1315180

مهندسی هوافضا

9/10/1393

15:00 الی   13:00

6

سیستم های تهویه و تبرید

طراحی سیستمهای تهویه مطبوع1

1311007

مهندسی مدیریت اجرایی

20/10/1393

15:00 الی   13:00

1315226

مهندسی مکانیک حرارت و سیالات


7

دینامیک گازها

1315224

مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

6/10/1393

10:30 الی   8:30

8

طراحی اجزا 1

طراحی اجزا

1311012

مهندسی مدیریت اجرایی

 

 

 

8/10/1393

 

 

 

10:30 الی   8:30

 

 

                      

 

1315026

 

مهندسی هوافضا

مهندسی مکانیک  حرارت و سیالات

مهندسی مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

مهندسی راه آهن جریه

1315244

مهندسی خودرو

9

طراحی اجزا 2

1315184

مقطع کارشناسی :

مهندسی هوا فضا

 

 

 

 

28/10/1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 الی  13:00

 

 

 

 

                         

1315177

مهندسی رباتیک

1315126

مهندسی راه آهن جریه

مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

مهندسی جامدات

مهندسی ساخت و تولید

مقطع ارشد:

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

 

10

گرانی سنجی 1

1124003

ژئو فیزیک -  شاخه زلزله شناسی

16/10/1393

10:30  الی   8:30

11

ژئومغناطیس 1

1124002

ژئوفیزیک  -  شاخه زلزله شناسی

24/10/1393

15:00 الی  13:00

12

زلزله شناسی 1

1124001

ژئوفیزیک -  شاخه زلزله شناسی

23/10/1393

10:30  الی   8:30

13

مهندسی زلزله

1124009

ژئوفیزیک -  شاخه زلزله شناسی

20/10/1393

10:30  الی   8:30

14

ریاضیات در ژئو.فیزیک

1124013

ژئوفیزیک-  شاخه زلزله شناسی

8/10/1393

15:00 الی  13:00

15

لرزه شناسی

1124004

ژئوفیزیک – شاخه زلزله شناسی

6/10/1393

10:30  الی   8:30

16

لرزه زمین ساخت

1124010

ژئوفیزیک – شاخه زلزله شناسی

3/10/1393

10:30  الی   8:30

17

هیدرودینامیک و روغنکاری (آموزش حور)

1315200

فنی مهندسی – مکانیک (ارشد)

طراحی کاربردی

25/10/1393

 

15:00 الی  13:00

18

طراحی اجزا 1

1315129

کارشناسی:

مهندسی رباتیک

18/10/1393

15:00 الی  13:00

19

طراحی اجزا 2

1315184

1315126

1315177

مقطع کارشناسی:

مهندسی رباتیک

28/10/1393

15:00 الی  13:00


 

20

پی سازی و ابنیه مسیر

1320068

سازه ریلی

راه آهن

13/10/1393

10:30  الی  8:30

21

مهندسی پی

1313022

راه و ترابری (ارشد)

راه و ترابری

20/10/1393

15:00 الی  13:00

1313191

عمران

خاک و پی ارشد

13/10/1393

10:30  الی  8:30

 

ژئوتکنیک (ارشد)

 

 

22

طراحی سازه های بتن مصالح

1313095

سازه ریلی

راه آهن

22/10/1393

15:00 الی   13:00

23

سازه های بتن آرمه 1

1313059

سازه (ارشد)

عمران

22/10/1393

15:00 الی   13:00

24

طراحی اجرایی 1

1312041

پروژه

24/10/1393

15:00 الی   13:00

25

طراحی اجرایی 1

پروژه

1311015

اجرایی

28/10/1393

10:30  الی 8:30

26

سازه های بتن آرمه 2

1313093

عمران

14/10/1393

10:30  الی 8:30

27

طراحی سازه های فولادی

1313105

سازه ریلی

راه آهن

10/10/1393

15:00 الی   13:00

28

سازه های فولادی 1

1313060

عمران

سازه (ارشد)

10/10/1393

15:00 الی   13:00

29

طراحی اجرایی 2

1312042

پروژه

25/10/1393

10:30  الی 8:30

30

طراحی اجرایی 2

پروژه

1311016

اجرایی

25/10/1393

10:30  الی 8:30

31

سازه های فولادی 2

1313094

عمران

10/10/1393

10:30  الی 8:30

32

ترمودینامیک 2

1315175

جریه

راه آهن

9/10/1393

10:30  الی 8:30

33

مهندسی پی پیشرفته

1313196

مهندسی عمران

ژئوتکنیک (ارشد)

ارشد خاک و پی

 

 

20/10/1393

 

15:00 الی   13:00

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ