رويدادها
دوشنبه 18 فروردين 1393 مجوز اخذ دو عنوان درسی بصورت معرفی به استاد + مجوز اخذ 8 واحد درسی در نیمسال تابستان مجوز اخذ دو عنوان درسی بصورت معرفی به استاد + مجوز اخذ 8 واحد درسی در نیمسال تابستاندانشجویانی که به ترتیب با اخذ  8 واحد درسی و یا با اخذدو عنوان درسیدانش موخته می شوند، می توانند دروس مذکور را در قالب نیمسال تابستان و یا بصورتمعرفی به استاد(فقط برای دروس نظری) اخذ و بگذرانند.
برای رویت متن بخشنامه معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلیکلیککنید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر