شنبه 6 خرداد 1391

بسمه تعالي

 ارباب رجوع محترم دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه با سلام و احترام خواهشمند است پيش از مراجعه به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب و گزينش و يا مكاتبه با بخشهاي مختلف دانشگاه، به نكات ذيل توجه فرماييد. پيشاپيش از توجه و دقت شما تشكر و قدرداني مي­شود.

 

راهنماي كلي

 استخدام بصورت عضو هيأت علمي و طرح سربازي: بنا به بخشنامه­هاي واصله از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، استخدام عضو هيأت علمي بصورت پيماني و يا طرح سربازي، از طريق شركت در فراخوان­هاي سالانه وزارت خانه (شهريور و بهمن ماه) انجام مي­گيرد كه هم­اكنون پرونده افراد شركت كننده در فراخوان سال جاري با توجه به تعيين اين دانشگاه به عنوان اولويت در دست بررسي مي­باشد و نتايج فراخوان­هاي گذشته اعلام شده و خاتمه يافته است. ضمناً كليه اطلاعيه­ها در رابطه با  فراخوان­ها درپ ورتال دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir  قسمت دبيرخانه هيات اجرايي جذب و گزينش قابل مشاهده است.

جذب بصورت بورس:متقاضيان دريافت بورس از طريق فراخوان­هاي سالانه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، ثبت­نام مي­نمايند. پرونده متقاضياني كه در سامانه دانشگاه ثبت­نام نموده­اند قابل بررسي بوده و از طريق سايت دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir قسمت دبيرخانه هيات اجرايي جذب و گزينش قابل پيگيري مي­باشد.

تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني: اين تبديل وضعيت، تقريباً 2 سال به طول مي انجامد. درخواست تبديل وضعيت با تكميل فرم مشخصات فردي و انجام مصاحبه­هاي علمي، عمومي و استعلام از مبادي ذيربط انجام ميگيرد.

تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و يا از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي: تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و يا از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي منوط به احراز شرايطي به اين شرح است:

 • - ماندگاري سنوات پيماني حداقل 2 سال و حداكثر 5 سال
 • - تكميل فرم مشخصات فردي
 • - كسب 70% تا 100% حداقل امتيازات ارتقاء مرتبه با توجه به جداول مربوطه
 • - تأييد صلاحيت عمومي از هيأت مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
 • - تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي از رسمي- آزمايشي به رسمي- قطعي مشروط به احراز مرتبه دانشياري است.

تبديل وضعيت از اداري به علمي:تبديل وضعيت از اداري به علمي منوط به احراز شرايطي به اين شرح مي­باشد:

 • - دارا بودن مدرك دكترا يا دانشجوي دكترا پس ازطي آزمون جامع
 • - كارمند رسمي- قطعي دانشگاه باشد.
 • - تكميل فرم مشخصات فردي
 • - كسب 70% تا 100% حداقل امتيازات ارتقاء مرتبه با توجه به فرم هاي مربوطه
 • - تأييد صلاحيت عمومي از هيأت مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

توجه:در خصوص افراد با مدرك كارشناسي ارشد، تبديل وضعيت اداري به علمي، منوط به تصويب در هيأت امنا دانشگاه وشركت در فراخوان­هاي جذب است در ضمن يادآور ميشود كه محل خدمت فرد تبديل وضع يافته خارج از تهران و ساير كلان شهر ها است.

انتقال اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور:جا به جايي و انتقال اعضاي محترم هيأت علمي معمولاً پس از گذشت ده سال از حضور در محل خدمت تعيين شده با توجه به مدرك تحصيلي فرد متقاضي و شرايط عمومي محل خدمت با ارائه مدارك زير قابل بررسي است :

 • - گواهي موافقت از رئيس دانشگاه مبدا
 • - گواهي موافقت از رئيس  دانشگاه مقصد
 • - درخواست متقاضي به همراه مدارك شناسايي و همچنين تكميل فرم مشخصات فردي

جابه جايي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور در خود استان با صلاحديد رئيس استان و هماهنگي با دبيرخانه هيات اجرايي جذب وگزينش مي تواند در همان استان بدون رعايت شرايط فوق صورت بگيرد.

انتقال اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه ها به دانشگاه پيام نور: اين جابجايي و انتقال با توجه به نياز دانشگاه پيام نور و درخواست فرد متقاضي با ارائه مدارك ذيل قابل بررسي است:

- گواهي موافقت از رياست دانشگاه مبدأ

- گواهي موافقت معاون محترم مالي و اداري دانشگاه پيام نور

- درخواست كتبي فرد متقاضي

- تكميل فرم مشخصات فردي

توجه:در صورتيكه هنوز سئوال و يا ابهامي براي شما وجود دارد، مي توانيد از طريق سامانه گوياي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب (23322772) براي كارشناس ذيربط پيام بگزاريد. اگر بازهم مشكلي بود به استحضار شما مي­رسد كه دبير محترم هيات اجرايي جذب و گزينش اعضاي هيات علمي، صبح­هاي دوشنبه و چهارشنبه براي ديدار حضوري، در سامانه تكريم ارباب رجوع به آدرس (تهران- بزرگراه ارتش- خيابان نخل- دانشگاه پيام­نور) حضور مي­يابد. همچنين كارشناس محترم دبيرخانه هيأت اجرايي جذب و گزينش دانشگاه همه روزه براي پاسخگويي در سامانه تكريم ارباب رجوع مستقر است. براي روئت اطلاعيه هاي دبيرخانه هيأت اجرايي لطفا به پورتال دانشگاه پيام نور به آدرس  www.pnu.ac.ir قسمت دبيرخانه هيات اجرايي جذب و گزينش دانشگاه مراجعه فرماييد. موفق باشيد.

 
امتیاز دهی
 
 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما