متون عمومي
دوشنبه 14 شهريور 1390

معرفي گروه داده پردازي

 

 

1. پژوهشنامه

اعلام فراخوان پژوهشنامه از طريق ارسال نامه به استانها و دانشكده­ها انجام گرفته و مدارك جمع آوري شده پس از بررسي، براي تايپ و صفحه آرايي و نمونه خواني ارسال مي­شود. سپس متن كامل و آماده شده، براي چاپ و انتشارات ارسال و درنهايت  پژوهشنامه چاپ شده براي استانها ارسال و بر روي سايت دانشگاه جهت استفاده اعضاي علمي درج مي­شود.

 

2. كتابهاي فرادرسي

با عنايت به مصوبه دويست و نود و سومين جلسه شوراي پژوهشي  مقرر شد تقاضاي چاپ كتابهاي فرادرسي ابتدا توسط صاحب اثر به دانشكده ذيربط ارسال شود، دانشكده با مشورت گروه مربوط موضوع را بررسي و در صورت تاييد فرادرسي بودن اثر، نتيجه را به مديريت تحقيقات اعلام نمايد. پس از ارسال متن خبر از طرف دفتر تحقيقات براي دو ارزياب، در صورتيكه امتياز تخصيص داده شده توسط ارزياب حداقل 50% امتياز نمون برگ ارزيابي كتابهاي فرادرسي باشد موضوع در شوراي پژوهشي مطرح مي­شود. پس از تأييد نهايي شوراي پژوهشي؛ متن خبر براي ويراستار معرفي شده از طرف دانشكده مربوطه ارسال مي­شود و در پايان متن اصلاح شده جهت ارسال به چاپخانه ارسال مي­گردد. (ضمنا تا اطلاع ثانوي و تاييد دستورالعمل چاپ كتابهاي فرادرسي؛ درخواست چاپ كتابهاي فرادرسي متوقف شده است.)

 

3. گزارش عملكرد اعتبارات تحقيقاتي دانشگاهها (بودجه سمات)

يكي از فعاليتهاي مهم و دقيق اين گروه تكميل فرم گزارش عملكرد اعتبارات تحقيقاتي (بودجه) است. فرم ارسالي از سايت سمات وزارتخانه متشكل از شيت هاي متعددي در ارتباط با فعاليتهاي پژوهشي انجام شده در دانشگاهها توسط اعضاي هيات علمي و دانشجويان است كه آمار درخواستي از دانشگاههاي پيام نور استاني دريافت و فرم تكميل شده نهايي از طريق سايت مذكور منضم به امضاي معاون فناوري و پژوهش هر ساله به وزارتخانه اعلام مي شود.

 

4. گزارش عملكرد پژوهشي دانشگاهها

يكي ديگر از فعاليتهاي مهم اين گروه تكميل فرمهاي مربوط به ارزشيابي علمي اعضاء علمي در مقايسه با ساير دانشگاهها از طريق سايت سما وزارت علوم است كه پس از دريافت تمامي اطلاعات مربوطه از بخشهاي مختلف دانشگاه، اطلاعات كامل در محلهاي تعيين شده سامانه، به روي سايت قرارگرفته و از طريق نامه نيز با امضاي معاون پژوهشي دانشگاه براي وزارت علوم  ارسال مي­شود.

 

5. نماينده  آمار حوزه معاونت پژوهشي و دانشگاه

از ديگر اقدمات انجام گرفته در اين گروه تهيه آمار كليه فعاليتهاي پژوهشي در حوزه معاونت پژوهشي و دانشگاه جهت ارائه به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

 

6. ممانعت از دوباره كاري تاليف و ترجمه

ممانعت از دوباره كاري تاليف/ترجمه اعضاي هيات علمي از طريق ارسال نامه به استانها، دانشكده­ها، پژوهشكده و دانشگاههاي سراسر كشور و اعلام به اين مراكز جهت جلوگيري از موازي كاري، از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين گروه است.

 

7. نماينده  اداره كل تحقيقات و خدمات پژوهشي در  ارائه اطلاعات مورد نياز جهت به روز رساني پورتال اين اداره

مسئول جمع آوري كليه اطلاعات به روز شده حوزه تحقيقات و خدمات پژوهشي به منظور درج در پورتال اين اداره


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر