جلسه دفاع از رساله خانم فاطمه زمانی دانشجوی دکتری رشته ادبیات مورخ 4/10/95
جلسه پیش دفاع از رساله آقای مجید برادران دانشجوی دکتری رشته روانشناسی مورخ 1/10/95
جلسه پیش دفاع از رساله آقای حسین غفوریان دانشجوی دکتری رشته فیزیک هسته ای مورخ 28/09/95
جلسه پیش دفاع از رساله آقای احمد بهاروندی دانشجوی دکتری رشته اقتصاد مورخ 28/09/95
جلسه دفاع از رساله آقای فرهنگ محمدی دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی مورخ 16/8/95
جلسه پیش دفاع از رساله آقای اسمعیل منصف دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف مورخ 9/8/95
جلسه دفاع از رساله آقای علی اصغر عیوضی دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی مورخ 9/8/95
جلسه دفاع از رساله خانم اعظم اسماعیل زاده دانشجوی دکتری رشته تاریخ روز یکشنبه مورخ 28/06/95
جلسه دفاع از رساله خانم مهدیه السادات عمرانی دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف در تاریخ 13/06/95
جلسه دفاع از رساله آقای فاتح فرازیانی دانشجوی دکتری رشته تربیت بدنی در تاریخ 07/06/95
جلسه  دفاع از رساله آقای مهدی رحیمدل میبدی دانشجوی دکتری رشته صنایع روز سه شنبه مورخ 08/04/95
جلسه پیش دفاع از رساله آقای سید صاحب برزین دانشجوی دکتری رشته تاریخ، مورخ 24/03/95
جلسه پیش دفاع از رساله آقای رضوی خراسانی دانشجوی دکتری رشته تاریخ  روز یکشنبه مورخ 10/03/95
جلسه پیش دفاع  از رساله آقای محمد کهندل دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی  در تاریخ 19/02/95
جلسه پیش دفاع از رساله خانم آنیتا مجیدی هروی دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در تاریخ 95/02/18
جلسه پیش دفاع از رساله آقای رفیع حسنی مقدم دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی در تاریخ 95/02/13
جلسه دفاع از رساله خانم اکرم حمیدیان دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی در تاریخ 95/01/28
جلسه دفاع از رساله آقای محمد حسن مرادی علی آبادی دانشجوی دکتری رشته تاریخ در تاریخ 94/11/27
جلسه دفاع از رساله آقای سیروان خسروزاده دانشجوی دکتری رشته تاریخ در تاریخ 94/11/27
جلسه دفاع از رساله آقای سید کریم خوب بین خوش نظر دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی در تاریخ 94/11/14
1 2 3 4 5 6 7
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما