1

2
جلسه آموزشی پیشگیری ازاثرات سوء موادمخدردردانشگاه پیام نورمرکزشاهین دژبرگزارشد. جلسه آموزشی پیشگیری ازاثرات سوء موادمخدربا مشارکت نیروی انتظامی ودانشگاه پیام نورمرکزشاهین دژبا حضوراعضای علمی، اساتید، کارکنان، دانشجویان وپرسنل نیروی انتظامی شهرستان دراتاق رییس این مرکزعلمی برگزارشد.دکترمحموددادخواه سرپرست دانشگاه پیام نورمرکزشاهین دژدراین جلسه ضمن تقدیروتشکرازمشارکت نیروی انتظامی با این مرکزعلمی بیان داشتند:دانشگاه  پیام نورمرکزشاهین دژباتعامل وتفاهم با تمامی ادارات شهرستان درتمامی زمینه های علمی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی آماده همکاری می باشد.واین جلسه نیزدرراستای آگاه سازی جوانان بخصوص قشر تحصیلکرده جامعه جهت آگاهی ازخطرات سوء مواد مخدرتشکیل شده است. امیداست خروجی این جلسه کمک واقدامی موثر دراین زمینه باشد.درادامه اعضای حاضردرجلسه ضمن بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خودرادرقالب راهکاراهای ذیل بیان داشتند.1-نظارت برفضای مجازی وشبکه های اجتماعی می تواند درکاهش اثرات سوء موادمخدردرجامعه نقش بسزائی داشته باشد.2-ریشه کنی بیکاری وایجادشغل مناسب درجامعه ازسوی مسئولین می تواندیکی ازعوامل تاثیرگذاردرریشه کنی این افیون قرن باشد.3-پیشگیری رشد مداری درسنین پایین درکودکان توسط خانواده هاوآگاه سازی فرزندان خوددرخصوص معضلات استفاده ازموادمخدرمی تواندبسیارموثر باشد.4- پرکردن خلاء عاطفی کودکان،نوجوانان وجوانان درخانواده وجامعه می توانددرجلوگیری ازموادمخدردربین نسل جدیدمفیدوموثر باشد.5-ایجادفضاهای تفریحی درجامعه ازقبیل: ایجادسالنهای ورزشی، فرهنگی و هنری ازعوامل روی آوردن جوانان به سوی تندرستی وروی گردانی ازموادمخدرباشد.6-تشکیل کارگروه های آموزشی پیشگیری ازموادمخدربرای تمامی خانواده ها درجامعه ازسوی همه مراکزعلمی ونهادهاجهت آگاه سازی جوانان برای عدم استفاده ازاعتیاد.7-الگوبرداری ازکشورهای پیشرفته واستفاده ازبرنامه های آنان درزمینه های ریشه کنی اعتیادمی توانددرکشورمفیدوبااهمیت باشد.8- خانواده، مدرسه، اجتماع ورسانه می توانددرشناخت فیزیولوژی اعتیادوخطرات آن درنسل جوان جامعه بسیارمفید باشد.
9- کنترل مرزها،جامعه وخیابانهاجهت جلوگیری ازدسترسی آسان معتادان به موادمخدربایددرراس برنامه های نیروی انتظامی باشد.
10- تقویت خود کنترلی دربین جوانان جهت روی گردانی ازاعتیادتوسط خانواده ها، مراکزآموزشی، پرورشی ومسئولین می تواندبسیارمفیدباشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر