استانها
1398/7/14 يكشنبه
آشنائی ورودی های جدید در دانشگاه پیام نور استان اصفهان؛
اجرای طرح ترم اولی سلام در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان با همکاری تشکل ها، انجمن ها و کانونهای دانشجویی مقدمات استقبال از دانشجویان ورودی جدید را فراهم آورد.

در همین راستا فعالین فرهنگی دانشجویی مرکز اصفهان با فراهم آوردن "میز استقبال و خوش آمد گویی" به دانشجویان جدید الورود در محوطه دانشگاه، با گل به استقبال نو دانشجویان رفتند.

تشکلها، انجمنها و کانونهای فرهنگی مرکز اصفهان به منظور بهره گیری از امکان آشنایی چهره به چهره با نو دانشجویان و ایجاد فضای صمیمی میان دانشجویان قدیمی و جدید و با برپایی ایستگاه ترم اولی سلام و پذیرایی از دانشجویان جدیدالورود و همچنین معرفی دانشگاه و بخش های مختلف مرکز و برپایی ایستگاه صلواتی از دانشجویان در آغازین روزهای سال تحصیلی  پذیرایی کردند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir