ساختار سازمانی
این صفحه در حال بروز رسانی می باشد

درباره معاونت اداری و مالی

درحوزه معاونت اداري و مالي ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه و  تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي مختلف در قالب اهداف دانشگاه و تدوين استراتژي برنامه هاي تشكيلاتي دانشگاه و سيستم هزينه و درآمدهاو تلاش دراجراي هرچه بهتر وظايف مربوط و همچنين نظارت برحسن اجراي كليه قوانين ومقررات مربوط به اموراستخدامي ومعاملاتي جهت برآورد و جذب نيروي انساني موردنياز و شركت در شوراها، كمسيونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل اداري در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه،از مهمترين مسئوليتهاي اين بخش مي باشد .