درباره معاونت آموزش و سنجش
معاون آموزشیدکتر  مرتضی محسنی