متون عمومي

گروه کارآفرینی و نورآوری

v                  آئین‌نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (کاراد)

v                 آئین‌نامه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور

 

مراکز رشد

آئین نامه مراکز رشد

آئین‌نامه و فرمهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

v                  آئین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

v                  الگوی برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناوری

v                 اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور
v         آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک علم و فناوری
v         اساسنامه الگوی پارک علم و فناوری

 

آئین‌نامه‌ها و فرمهای داخلی

v                  آئین‌نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام‌نور

 

آئین نامه ایجاد شرکت دانش بنیان

v                  دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

v                  آئین نامه اجرایی دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت‌های دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه (دانشگاه پیام نور)

 

آئین نامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

v                 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

v                  آئین‌نامه ارزیابی موسسات و شرکتهای دانش بنیان

v                  فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

بيشتر