اطلاعیه های بخش
 
  • کاربرگ های جدید مربوط به بند (2- 1)  و (2- 2)  و  (4- 1) آئین نامه ارتقاء (قابل دریافت از قسمت آئین نامه ها و فرم ها) (درج خبر: 96/3/28)
 
  • متقاضیان ترفیع سالیانه، تمدید قرارداد و احتساب سنوات از این تاریخ جهت درج آثار پژوهشی و ارسال آن به بخش، از فرم صورتجلسه جدید مصوب کمیته ترفیعات استفاده نمایند.(درج خبر: 94/8/20) پیوست 
  • راهنمای تکمیل فرمها، ارائه مدارک و مستندات به کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی بخش کشاورزی :   پیوست 1  -  پیوست 2
 
سه‌شنبه 28 اسفند 1397