فرمهاي مورد نياز

ردیف

اداره ارزشیابی آموزشی اساتید

اداره برنامه ریزی آموزشی

1

فرم حق الجلسه

فرن دستورالعمل دروس پروژه رشته های فنی مهندسی

2

فرم حضور هفتگی اساتید