نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم شماره داخلی شماره فکس
آیدا سلماسی کارشناس مسئول حوزه ریاست 1112 44749106
مسئول دفتر حوزه ریاست 1113
بيشتر