اعضاء هیت علمی مرکز بافق
نام ونام خانوادگی گروه تحصیلی کارشناسان اموزش
رزومه سرکار خانم دکتر اعظم ابراهیمی حقوق سرکار خانم ناظمی
رزومه جناب اقای دکترمحمد حسین  مهدوی نژاد فلسفه اخلاق سرکار خانم کریم زاده
رزومه جناب آقای دکتر داود شفیعی پور مدیریت  سرکار خانم کریم زاده
رزومه جناب آقای مهندس مجتبی رضایی مهندس کشاورزی سرکارخانم ناظمی
رزومه جناب اقای  مهندس حجت عباسی کامپیوتر سرکارخانم ناظمی
رزومه سرکارخانم طیبه غلامزاده بافقی علوم تربیتی سرکارخانم حکیمی
رزومه سرکارخانم مریم روزبهی فیزیک سرکارخانم ناظمی
رزومه سرکارخانم طیبه جمالی بافقی روانشناسی سرکار خانم حکیمی
رزومه سرکارخانم نجمه دهقان منشادی الهیات کارشناسی سرکار خانم ناظمی
رزومه سرکار خانم عفت اکرمی مقدم حسابداری سرکار خانم ناظمی
رزومه سرکارخانم مهراسا ایت اللهی ریاضی سرکارخانم ناظمی