مرکز تهران غرب

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی

آتوسا جنگ میری

کارشناس اتوماسیون و مسئول سایت دانشجویی

-

2189

وظایف و اختیارات :

Email :