اخبار
1402/6/21 سه‌شنبه
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور خبر داد:
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با محدود شدن فعالیت های دانشگاه پیام نور به مراکز استان ها

.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور از رد کلیات طرح سامان‎دهی مأموریت دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی به ویژه محدود شدن فعالیت دانشگاه پیام نور به مراکز استانها و گسترش دامنه فعالیت آن به خارج از کشور توسط توسط مرکز پژوهش‎های مجلس خبر داد.
 دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نوربا اعلام این خبر اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را که در هفت ماده طراحی و در تاریخ 1400/01/11 توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است را دارای ایرادات قانونی، حقوقی و مغایرت قانون اساسی دانست
وی تصریح کرد: در طرح فوق سیاست های کلی نظام قانونگذاری رعایت نشده است و به باور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس یکی از مهم‎ترین ایرادات طرح، عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آئین نامه های پیشین و اسناد مرتبط است که توسط مراجع ذی‎صلاح ارائه شده است.
دکتر سلطانی احمدی ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند این طرح ضمن اینکه به نظر نمی رسد مشکلی را حل کند بدون توجه به سوابق قانونی مرتبط و متعدد تهیه شده است و به تورم و تشتت قانونی دامن می‎زند.
معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: از نظر مرکز پژوهش ‎های مجلس تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره های روزانه، شبانه و حضوری موضوعیت ندارد چرا که طبق اساسنامه این دانشگاه اجرای برنامه  های آموزشی به شیوه آموزش نیمه حضوری و از راه دور پیش بینی شده است و این دانشگاه بدواً فاقد دوره های روزانه و شبانه است.
وی همچنین به نظر مثبت مرکز پژوهش های مجلس درباره تقویت دانشگاه پیام نور تاکید کرد و افزود: در خصوص تعطیلی برنامه آموزش حضوری دانشگاه پیام نور و محدود کردن این دانشگاه به دوره های غیرحضوری که خلاف اساسنامه این دانشگاه است هیچ‎گونه اولویت و استدلالی وجود ندارد. دانشگاه پیام نور می  تواند به اقتضای شرایط خود و جامعه دوره های نیمه حضوری و یا آموزش مجازی خود را فعال یا غیر فعال کند زیرا این دانشگاه هیچ اجباری برای حضور دانشجویان در کلاس اعمال نمی ‎کند. در واقع مرکز پژوهش‎ها معتقد است تعطیلی کامل واحدهای دانشگاه پیام نور نیازمند بررسی همه جانبه است و باید بر اساس آمایش دقیق و مبتنی بر نیاز، برخی واحدهای (شهرستانی) تعطیل و برخی دیگر تقویت شوند.
دکتر سلطانی احمدی در پایان گفت: جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته در دوره‎ی پسا کرونا بر روی تقویت دانشگاه‎های باز، از راه دور و ترکیبی در حال سرمایه گذاری هستند و در این راستا تقویت و سرمایه ‎گذاری بر روی دانشگاه پیام نور به عنوان مولود آموزشی انقلاب اسلامی بسیار ضروری‎ است.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر