مناقصه
1397/10/29 شنبه
آگهی مناقصه عمومی (مرتبه سوم)
دعوت به مناقصه برای خرید، گارانتی، آزمایش و تحویل تجهیزات زیرساخت(سرور و شبکه)

.

 دانشگاه پیام نور در نظر دارد جهت خرید، گارانتی، آزمایش و تحویل تجهیزات زیرساخت (سرور و تجهیزات شبکه) اقدام به انجام مناقصه عمومی نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ یک میلیون ريال به حساب شماره 2178609001007 نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور) به همراه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 03/11/1397 به آدرس :تهران- بلوار ارتش- مینی‌سیتی-ابتدای شهرک نفت - خیابان نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- اداره کل پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمانت‌نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه مبلغ 2 میلیارد ریال می‌باشد. ضمناً میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10% مبلغ پیشنهادی می‌باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان گارانتی و موضوع قرارداد مسترد خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15/11/1397 می‌باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 
شماره تلفن: 23322637-021

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر