مناقصه
1397/12/20 دوشنبه
آگهی مناقصه (عمومی)
دعوت به مناقصه برای تامین، نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه یکپارچه دانشگاه

.

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در نظر دارد جهت تأمین، نصب و راه‌اندازی، تحویل و پشتیبانی از شبکه یکپارچه دانشگاه به همراه اینترنت مورد نیاز مجموعه دانشگاه در تمام کشور به همراه تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مدت 5 سال شمسی اقدام به انجام مناقصه عمومی نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال به حساب شماره 2178609001007 نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور) به همراه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/12/1397 به آدرس :تهران- بلوار ارتش- مینی سیتی-ابتدای شهرک نفت - خیابان نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- اداره کل پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مبلغ 10.000.000.000 ریال می‌باشد. ضمناً میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10% مبلغ پیشنهادی می‌باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان موضوع قرارداد مسترد خواهد شد. ضمناً دانشگاه مکلف است در هر پرداخت 10% سپرده حسن انجام کار را نزد خود نگه دارد.
آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/01/1398 می‌باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
شماره تلفن: 23322637-021
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر