مناقصه
1399/6/5 چهارشنبه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (مرتبه سوم )
آگهی مناقصه برای خرید و راه اندازی دو دستگاه UPS

.


دانشگاه پیام نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش دو دستگاه ups  اقدام به انجام مناقصه عمومی نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال به حساب شماره 2178609001007 نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور) به همراه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/06/1399 به آدرس :تهران- بلوار ارتش- مینی‌سیتی-ابتدای شهرک نفت - خیابان نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- اداره کل پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمانت‌نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه مبلغ 700.000.000 ریال می‌باشد. ضمناً میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10% مبلغ پیشنهادی می‌باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان گارانتی و موضوع قرارداد مسترد خواهد شد، همچنین از هر پرداخت 10%به عنوان ضمانت حسن انجام کار و 5% بابت سپرده بیمه کسر خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 23/06/1399 می‌باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
شماره تلفن: 23322637-021

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر