کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی بخش


کلیه اعضای محترم علمی و دستیاران آموزشی بخش علوم کشاورزی جهت تمدید قرارداد، ترفیع و احتساب سنوات مدارک و آثار پژوهشی خود را طبق راهنمای ذیل به کمیته منتخب ارسال نمایید:

* ارسال الکترونیکی مدارک مربوط به درخواستهای تمدید و ترفیع از تاریخ 97/9/1
(استان های: اردبیل- اصفهان- البرز- بوشهر- خوزستان- سمنان- سیستان و بلوچستان- کرمانشاه- گلستان- مرکزی)

روند اجرایی

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه

پیوست چهار

پیوست پنج

 

1- مدارک پژوهشی خود را جهت تمدید قرارداد هر سال یکبار همراه با نامه استان به معاونت آموزش و سنجش ارسال نمایید. فرم صورتجلسه کمیته منتخب را تکمیل (تایپ) نموده و همراه با نامه استان و آخرین حکم کارگزینی، از طریق اتوماسیون ارسال نمایید. آثار مندرج در فرم صورتجلسه را در سامانه گلستان پژوهشی بارگزاری نموده و شماره اثر را در فرم صورتجلسه درج نمایید.

2- هر سال آثار پژوهشی مربوط به همان سال (در بازه زمانی قرارداد) جهت امتیاز دهی به کمیته منتخب بخش کشاورزی ارسال شود.

3- از ارسال مقالات و سایر فعالیت های پژوهشی که در سال های قبل به آنها امتیاز تعلق گرفته خودداری فرمایید.


4- جهت احتساب پایه های استحقاقی اعضای علمی پیمانی،صورت جلسه کمیته منتخب را برای هر سال به صورت مجزا تکمیل نموده و به همراه آثار پژوهشی و حکم کارگزینی همان سال ارسال نمایید.مدارک مورد نیاز جهت تمدید قرارداد:

1-      نامه استان جهت بررسی آثار شما در کمیته منتخب
2-      کپی حکم کارگزینی یا قرارداد استخدامی

3-    
فرم تکمیل شده صورتجلسه کمیته منتخب  
4-     بارگزاری آثار پژوهشی مندرج در فرم صورتجلسه کمیته منتخب در سامانه گلستان پژوهشی (آثار پژوهشی که در همان دوره قرارداد استخدامی انجام گرفته باشد امتیازدهی خواهد شد)


توجه:
  جهت کسب امتیاز، درج نام دانشگاه پیام نور در آثار پژوهشی و ارائه آثار پژوهشی در محدوه زمانی قرارداد الزامی است.


راهنما و مدارک مورد نیاز جهت ارتقاء علمی اعضای محترم علمی بخش کشاورزی:

* خلاصه شرایط ارتقاء به استادی

* خلاصه شرایط ارتقاء به دانشیاری


- گزارش نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقاء مرتبه (جدید) (تاریخ اجرا:95/10/1) (پیوست)

- نکاتی درخصوص تنظیم گزارش نامه (شناسنامه) علمی عضو هیات علمی متقاضی ارتقاء مرتبه (جدید) (پیوست)

 
 - کاربرگ شماره 2- 1 (ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشی) (پیوست)
 - کاربرگ شماره 2- 2 (نظرخواهی و ارزشیابی کیفیت تدریس) (
پیوست) 
 - کاربرگ های (الف) تا (ح) (
پیوست)


**********************************************************************
اعضای کمیته منتخب بخش علوم کشاورزی:


رئیس کمیته منتخب:                            آقای دکتر محمد رضوانی
دبیــــر کمیته منتخب:                            آقای دکتر سیروس منصوری فر 

 کارشناس کمیته منتخب:                       آقای مجید فراهانی
کارشناس کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی :      خانم ندا صحرائی

 
جمعه 24 آبان 1398